ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foundation

F AW0 N D EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foundation-, *foundation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foundation(n) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง), Syn. base, basement
foundation(n) พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี)
foundation(n) แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า (เครื่องสำอาง)
foundation(n) การก่อตั้ง, See also: การสถาปนา
foundation(n) สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน), See also: มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis

English-Thai: Nontri Dictionary
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foundationมูลนิธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundation clauseข้อกำหนดฐานราก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundation of mathematicsรากฐานคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
foundation galleryfoundation gallery, ทางเดินภายในฐานราก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Foundationsฐานราก [TU Subject Heading]
Foundationsหลักการ [TU Subject Heading]
Foundationsมูลนิธิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foundationA house is built on top of a solid foundation of cement.
foundationAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
foundationDr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
foundationHundreds of people called or wrote to the Gorilla Foundation.
foundationIt is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.
foundationIt was Socrates who laid the foundation of logic.
foundationModern civilization rests on a foundation of science and education.
foundationOur company had the fortieth anniversary of the foundation.
foundationResearchers at the Gorilla Foundation have to spell out words like c-a-n-d-y and g-u-m when Koko is nearby.
foundationShe lives at the Gorilla Foundation in California.
foundationStudents have a holiday on Foundation Day.
foundationThe association has excluded amateurs ever since its foundation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นพื้นฐาน(adj) foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ(n) Foundation for Handicapped Children, See also: FHC, Example: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้เริ่มโครงการฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, Thai Definition: องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเด็กพิการที่ด้อยโอกาส
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก(n) Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai Definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(n) Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิ(n) foundation, Example: มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ ตลอดทั้งหางานให้ทำ, Thai Definition: ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว, Notes: (กฎหมาย), (บาลี)
รากฐาน(n) foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
รากฐาน(n) foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai Definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
พื้นฐานการศึกษา(n) foundation of education, See also: educational foundation, Example: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร, Thai Definition: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม(n) the harry durance foundation for education in Thailand, See also: foundation/charity/philanthropy for education, Syn. องค์กรการศึกษา
เสาเข็ม(n) foundation pile, Syn. เข็ม, ไม้ค้ำยัน, ตอม่อ, เสาหลัก, Example: ช่างก่อสร้างกำลังขุดดินเพื่อวางรากเสาเข็ม, Count Unit: เสา, ต้น, Thai Definition: ไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
ขั้นพื้นฐาน[khanpheūnthān] (n) EN: elementary level ; foundation ; basis
โครงสร้างพื้นฐาน[khrōngsāng pheūnthān] (n, exp) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis  FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
โครงสร้างรองรับ[khrōngsāng røngrap] (n, exp) EN: foundation
หลัก[lak] (n) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground  FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลักฐาน[lakthān] (n, exp) EN: foundation ; ground ; basis
มูลนิธิ[mūlanithi = mūnlanithi] (n) EN: philanthropic foundation ; foundation  FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[mūnlanithi] (n) EN: philanthropic foundation ; foundation  FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (n) EN: basis ; base ; foundation ; ground  FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
องค์กรการศึกษา[ongkøn kānseuksā] (org) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUNDATION F AW0 N D EY1 SH AH0 N
FOUNDATIONS F AW0 N D EY1 SH AH0 N Z
FOUNDATION'S F AW0 N D EY1 SH AH0 N Z
FOUNDATIONAL F AW0 N D EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foundation (n) fˈaundˈɛɪʃən (f au1 n d ei1 sh @ n)
foundations (n) fˈaundˈɛɪʃənz (f au1 n d ei1 sh @ n z)
foundation-stone (n) fˈaundˈɛɪʃən-stoun (f au1 n d ei1 sh @ n - s t ou n)
foundation-stone (n) fˈaundˈɛɪʃən-stounz (f au1 n d ei1 sh @ n - s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开学[kāi xué, ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] foundation of a University or College; school opening; the start of a new term, #8,445 [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] foundation; base, #8,762 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] foundation; on the whole, #14,087 [Add to Longdo]
地基[dì jī, ㄉㄧˋ ㄐㄧ, ] foundations (of a building); base, #14,789 [Add to Longdo]
根基[gēn jī, ㄍㄣ ㄐㄧ, ] foundation, #16,744 [Add to Longdo]
基坑[jī kēng, ㄐㄧ ㄎㄥ, ] foundation groove; trench for building foundation, #31,577 [Add to Longdo]
基业[jī yè, ㄐㄧ ㄧㄝˋ, / ] foundation; base; family estate, #33,187 [Add to Longdo]
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, ] foundation; footing; base; ruins (of a historical building), #84,655 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] foundation; root, #105,147 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] foundation, #680,369 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: พื้นฐาน  EN: foundation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundamentbolzen {m}foundation bolt; plinth bolts [Add to Longdo]
Fundamentgraben {m}foundation trench [Add to Longdo]
Fundamentplatte {f}foundation plate; plinth plate [Add to Longdo]
Grundmauer {f} | Grundmauern {pl}foundation wall | foundation walls [Add to Longdo]
Grundpfeiler {m} | Grundpfeiler {pl}foundation pillar | foundation pillars [Add to Longdo]
Grundstein {m} | Grundsteine {pl}foundation stone | foundation stones [Add to Longdo]
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study [Add to Longdo]
Miederwaren {pl}foundation garments [Add to Longdo]
Schwellbalken {m}foundation beam [Add to Longdo]
Stiftung {f} | öffentlich-rechtliche Stiftungfoundation | public trust [Add to Longdo]
Vertrauensbasis {f}foundation of trust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
ジャパンファウンデーション[japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation [Add to Longdo]
ファウンデーション[faunde-shon] (n) foundation [Add to Longdo]
ファンデーション[fande-shon] (n) foundation; (P) [Add to Longdo]
フリーソフトウェアファウンデーション[furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF [Add to Longdo]
ランファン[ranfan] (n) (abbr) lingerie and foundation [Add to Longdo]
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
営団[えいだん, eidan] (n) corporation; foundation; (P) [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
開基[かいき, kaiki] (n,vs) (1) foundation of a temple; laying a foundation (stone); (2) {math} open base [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foundation
   n 1: the basis on which something is grounded; "there is little
      foundation for his objections"
   2: an institution supported by an endowment
   3: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]
   4: education or instruction in the fundamentals of a field of
     knowledge; "he lacks the foundation necessary for advanced
     study"; "a good grounding in mathematics" [syn: {foundation},
     {grounding}]
   5: the fundamental assumptions from which something is begun or
     developed or calculated or explained; "the whole argument
     rested on a basis of conjecture" [syn: {basis}, {base},
     {foundation}, {fundament}, {groundwork}, {cornerstone}]
   6: a woman's undergarment worn to give shape to the contours of
     the body [syn: {foundation garment}, {foundation}]
   7: the act of starting something for the first time; introducing
     something new; "she looked forward to her initiation as an
     adult"; "the foundation of a new scientific society" [syn:
     {initiation}, {founding}, {foundation}, {institution},
     {origination}, {creation}, {innovation}, {introduction},
     {instauration}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top