ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foul

F AW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foul-, *foul*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foul(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน, Syn. disgusting, revolting, repulsive
foul(adj) สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
foul(adj) ซึ่งไม่บริสุทธิ์, See also: ซึ่งปลอมปน, ซึ่งปนเปื้อน
foul(adj) ไม่สุภาพ, See also: หยาบคาย
foul(adj) คดโกง (ทางกีฬา), See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
foul(adj) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ใจ, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
foul(adj) ไม่แจ่มใส (อากาศ)
foul(adj) เน่าเปื่อย, See also: ผุพัง
foul(adj) เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, ร้ายกาจ
foul(adj) ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
foul linen. เส้นฟาวล์,เส้นออก
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

English-Thai: Nontri Dictionary
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afoul(adv) ปะทะ,เกย,บาดหมางกัน,พัวพัน
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foul gas; noncondensable gasแก๊สไม่ควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fouling factor๑. แฟกเตอร์เสื่อมสภาพ๒. แฟกเตอร์สารติดผิว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fouling factorแฟกเตอร์ความสกปรกของผิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foulกลิ่นเหม็นเน่า [การแพทย์]
Foulingการเกิดตะกรัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foulCigarette smoke fouls the air in a room.
foulFoul the air.
foulHe called the ball foul.
foulHe uses foul language whenever he gets angry.
foulHe will never play you foul.
foulI foully imagined that he was going to help me.
foulIt is an ill bird that fouls its own nest.
foulIt's foul of you to have concealed it.
foulThe air in this room is foul.
foulThe peacock has fair feathers but foul feet.
foulThere's a foul smell in the kitchen.
foulThe umpire called the ball foul.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นเขียว(adj) rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai Definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด
เหม็นบูด(adj) rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai Definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นหืน(adj) rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai Definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เปื้อนเปรอะ(v) dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
น้ำเน่า(n) polluted water, See also: foul water, refused water, Syn. น้ำเสีย, Ant. น้ำดี, Example: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ
ปฏิกูล(adj) offensive, See also: foul, dirty, disgusting, nauseous, Syn. สกปรก, น่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศเลว[ākāt lēo] (n, exp) EN: bad weather ; foul weather  FR: la météo est médiocre
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ชุมนุมชน[chumnumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob  FR: communauté [f] ; foule [f]
ฟาล์ว = ฟาวล์[fāo] (n) EN: foul  FR: faute [f]
ฝูงชน[fūngchon] (n) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people  FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[kān fāo khrang thī hā] (n, exp) EN: fifth foul  FR: cinquième faute [f]
การย่ำ[kān yam] (n) EN: tread  FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
การย่ำเท้า[kān yam thāo] (n) EN: tread  FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
คำพูดสัปดน[khamphūt sappadon] (n, exp) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language  FR: langage obscène [m]
เคล็ด[khlet] (n) EN: sprain (ankle ...)  FR: entorse [f] ; foulure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUL F AW1 L
FOULS F AW1 L Z
FOULK F AW1 L K
FOULED F AW1 L D
FOULDS F OW1 L D Z
FOULKS F UW1 L K S
FOULKE F AW1 L K
FOULING F AW1 L IH0 NG
FOULKES F AW1 L K S
FOULNESS F AW1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foul (v) fˈaul (f au1 l)
fouls (v) fˈaulz (f au1 l z)
fouled (v) fˈauld (f au1 l d)
fouler (j) fˈaulər (f au1 l @ r)
foully (a) fˈauliː (f au1 l ii)
foulest (j) fˈaulɪst (f au1 l i s t)
fouling (v) fˈaulɪŋ (f au1 l i ng)
foulness (n) fˈaulnəs (f au1 l n @ s)
foul-spoken (j) fˈaul-spˈoukən (f au1 l - s p ou1 k @ n)
foul-mouthed (j) fˈaul-mˈauðd (f au1 l - m au1 dh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擦棒球[cā bàng qiú, ㄘㄚ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] foul tip [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Foul {n}; Regelverstoß {m} [sport]foul [Add to Longdo]
foulen; ein Foul begehen [sport]to foul; to commit a foul [Add to Longdo]
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfoul | fouler | foulest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
テクニカルファウル[tekunikarufauru] (n) technical foul [Add to Longdo]
パーソナルファウル[pa-sonarufauru] (n) personal foul [Add to Longdo]
ファウル(P);ファール[fauru (P); fa-ru] (n,vs) foul (sports); (P) [Add to Longdo]
ファウルスロー[faurusuro-] (n) foul throw [Add to Longdo]
ファウルチップ[fauruchippu] (n) foul tip [Add to Longdo]
ファウルボール[faurubo-ru] (n) foul ball [Add to Longdo]
ファウルライン[faururain] (n) foul line [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foul
   adj 1: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a
       disgusting smell"; "distasteful language"; "a loathsome
       disease"; "the idea of eating meat is repellent to me";
       "revolting food"; "a wicked stench" [syn: {disgusting},
       {disgustful}, {distasteful}, {foul}, {loathly},
       {loathsome}, {repellent}, {repellant}, {repelling},
       {revolting}, {skanky}, {wicked}, {yucky}]
   2: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen smelled
     really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul}, {foul-
     smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly}, {stinking}, {ill-
     scented}]
   3: violating accepted standards or rules; "a dirty fighter";
     "used foul means to gain power"; "a nasty unsporting serve";
     "fined for unsportsmanlike behavior" [syn: {cheating(a)},
     {dirty}, {foul}, {unsporting}, {unsportsmanlike}]
   4: (of a baseball) not hit between the foul lines [ant: {fair}]
   5: (of a manuscript) defaced with changes; "foul (or dirty)
     copy" [syn: {dirty}, {foul}, {marked-up}]
   6: characterized by obscenity; "had a filthy mouth"; "foul
     language"; "smutty jokes" [syn: {cruddy}, {filthy}, {foul},
     {nasty}, {smutty}]
   7: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive matter;
     "as filthy as a pigsty"; "a foul pond"; "a nasty pigsty of a
     room" [syn: {filthy}, {foul}, {nasty}]
   8: especially of a ship's lines etc; "with its sails afoul"; "a
     foul anchor" [syn: {afoul(ip)}, {foul}, {fouled}]
   n 1: an act that violates the rules of a sport
   v 1: hit a foul ball
   2: make impure; "The industrial wastes polluted the lake" [syn:
     {pollute}, {foul}, {contaminate}]
   3: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
     drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
     {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
     {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]
   4: commit a foul; break the rules
   5: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river
     by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul},
     {defile}, {maculate}]
   6: make unclean; "foul the water"
   7: become soiled and dirty

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top