ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortify

F AO1 R T IH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortify-, *fortify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortify(vt) สร้างป้อมปราการ, See also: จัดการป้องกัน, Syn. barricade, entrench
fortify(vt) เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortify(vt) เพิ่มคุณค่าอาหาร
fortify(vt) ให้กำลังใจ, See also: เสริมกำลังใจ
fortify with(phrv) ทำให้แข็งแรงด้วย
fortify against(phrv) ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortify(vi) ปลุกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมสร้าง[soēmsāng] (v) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTIFY F AO1 R T IH0 F AY2
FORTIFYING F AO1 R T IH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortify (v) fˈɔːtɪfaɪ (f oo1 t i f ai)
fortifying (v) fˈɔːtɪfaɪɪŋ (f oo1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier [Add to Longdo]
腹ごしらえ;腹拵え[はらごしらえ, haragoshirae] (n,vs) having a meal (before doing something); fortifying oneself with a meal [Add to Longdo]
腹を拵える;腹をこしらえる[はらをこしらえる, harawokoshiraeru] (exp,v1) to have a meal (before doing something); to fortify oneself with a meal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortify
   v 1: make strong or stronger; "This exercise will strengthen
      your upper body"; "strengthen the relations between the two
      countries" [syn: {strengthen}, {beef up}, {fortify}] [ant:
      {weaken}]
   2: enclose by or as if by a fortification [syn: {fortify},
     {fort}]
   3: prepare oneself for a military confrontation; "The U.S. is
     girding for a conflict in the Middle East"; "troops are
     building up on the Iraqi border" [syn: {arm}, {build up},
     {fortify}, {gird}] [ant: {demilitarise}, {demilitarize},
     {disarm}]
   4: add nutrients to; "fortified milk"
   5: add alcohol to (beverages); "the punch is spiked!" [syn:
     {spike}, {lace}, {fortify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top