ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forsake

F AO0 R S EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forsake-, *forsake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forsake(vt) ละทิ้ง, Syn. abandon, desert, relinquish
forsake(vt) ยกเลิก, See also: เลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsake(ฟอร์เซค') vt. {forsook,forsaken,forsaking,forsakes} ทอดทิ้ง,ละทิ้ง,เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt pp ของ) forsake

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forsakeHe could not forsake his friend in trouble.
forsakeI can't forsake a friend in trouble.
forsakeWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[phla] (v) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon  FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: leave ; abandon ; forsake
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ทิ้ง[thing] (v) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender  FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[thøtthing] (v) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake  FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSAKE F AO0 R S EY1 K
FORSAKEN F AO0 R S EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forsake (v) fˈəsˈɛɪk (f @1 s ei1 k)
forsaken (v) fˈəsˈɛɪkən (f @1 s ei1 k @ n)
forsakes (v) fˈəsˈɛɪks (f @1 s ei1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見切り[みきり, mikiri] (n) abandon; forsake; (P) [Add to Longdo]
見変える[みかえる, mikaeru] (v1,vt) to forsake one thing for another [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s,vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake [Add to Longdo]
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forsake
   v 1: leave someone who needs or counts on you; leave in the
      lurch; "The mother deserted her children" [syn: {abandon},
      {forsake}, {desolate}, {desert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top