ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formidable

F AO1 R M AH0 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formidable-, *formidable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formidable(adj) ซึ่งยากที่จะจัดการ, See also: ซึ่งลำบากที่จะจัดการ, Syn. difficult, hard, tough, Ant. easy, simple
formidable(adj) ซึ่งน่าเกรงขาม
formidable(adj) น่ากลัว, See also: น่าตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness, formidability n. formidably adv., Syn. awesome

English-Thai: Nontri Dictionary
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพรึงกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formidableAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
formidableFormidable looking spiders do not attack people.
formidableThe wrestler has a formidable grip.
formidableWith all of his tricks he has mastered, he will be able to deal with any formidable client.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกรงขาม[nākrēngkhām] (adj) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring  FR: terrible
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[suppoē = supoē] (adj) EN: super ; extremely good  FR: super ; formidable

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMIDABLE F AO1 R M AH0 D AH0 B AH0 L
FORMIDABLE F AO2 R M IH1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formidable (j) fˈɔːmɪdəbl (f oo1 m i d @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲敌[jìng dí, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˊ, / ] formidable opponent, #30,287 [Add to Longdo]
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] formidable renown gives one authority over the whole country, #102,974 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
強敵[きょうてき, kyouteki] (n) formidable enemy; strong enemy; tough enemy; (P) [Add to Longdo]
難敵[なんてき, nanteki] (n) formidable enemy [Add to Longdo]
侮り難い敵[あなどりがたいてき, anadorigataiteki] (n) formidable enemy [Add to Longdo]
勁敵[けいてき, keiteki] (n) formidable foe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formidable
   adj 1: extremely impressive in strength or excellence; "a
       formidable opponent"; "the challenge was formidable";
       "had a formidable array of compositions to his credit";
       "the formidable army of brains at the Prime Minister's
       disposal"
   2: inspiring fear; "the formidable prospect of major surgery";
     "a tougher and more redoubtable adversary than the heel-
     clicking, jackbooted fanatic"- G.H.Johnston; "something
     unnerving and prisonlike about high grey wall" [syn:
     {formidable}, {redoubtable}, {unnerving}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top