ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

format

F AO1 R M AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -format-, *format*
English-Thai: Longdo Dictionary
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
format(n) รูปแบบ, See also: แบบ, Syn. design, layout, plan
format(n) การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การจัดรูปแบบข้อมูล
format(vt) ทำเป็นรูปแบบ, See also: ทำเป็นแบบฟอร์ม
formation(n) การพัฒนา
formation(n) การก่อรูปแบบ, See also: การสร้าง, Syn. build, constitution, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan, layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
formation of contractการก่อให้เกิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formation, scar; cicatrisation; cicatrization; synulosisการเกิดแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
format1. รูปแบบ
2. จัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
Formatรูปและขนาด [TU Subject Heading]
Formatรูปแบบ [การแพทย์]
Format radio broadcastingรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Formation Constantค่าคงที่ของการก่อรูป [การแพทย์]
Formation Curveโค้งของการก่อรูป [การแพทย์]
Formation Pore Pressureความดันของไหลในชั้นหิน , Formation Pore Pressure หรือ Formation Pressure คือ ความดันของไหลในชั้นหิน ของไหลที่แทรกตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ซึ่งอาจเป็นก๊าซ น้ำมัน หรือ น้ำ, Example: จะมีความดันภายในตัวเองที่เกิดจากน้ำหนักตัวของไหลเองและแรงบีบอัด อันเกิดจากน้ำหนักหินกดทับลงมา แล้วทำให้ช่องว่างในหินลดขนาดลง (Compaction) ของไหลที่อยู่ในช่องว่างของหินก็จะออกแรงดันต้านกลายเป็นความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) ในบางครั้งจะเรียกความดันที่เกิดจากของไหลในชั้นหินว่า ความดันชั้นหิน (formation pressure) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formatAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
formatI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
formatYou mustn't format this floppy disk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปแบบ(n) format, Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ, Example: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
การตั้งตัว(n) establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การก่อรูป(n) formation, See also: organizing, Example: พุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถแสดงบทบาทสำคัญในการก่อรูปคุณค่าทางจริยธรรมและทางสังคม
จัดรูปแบบ(v) format, Syn. วางรูปแบบ, Example: คุณควรจัดรูปแบบของหนังสือเสียใหม่เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวสารสนเทศศาสตร์[chīwasārasonthētsāt] (n) EN: bioinformatics  FR: bio-informatique [f]
ช่องข่าว[chǿng khāo] (n, exp) EN: news channel  FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[chǿng khāo yīsip-sī chūamōng] (n, exp) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
เอ4[ē-sī] (n) EN: A4  FR: A4 (format ~) [m]
ฟังข่าว[fang khāo] (v, exp) FR: écouter les informations
ฟันปลา[fanplā] (n) EN: serration ; sawtooth formation  FR: dentelure [f]
ฟอร์แมต[fømaēt] (n) EN: format  FR: format [m]
ให้ข้อมูล[hai khømūn] (v, exp) EN: give some information  FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[jaēngkhwām thet] (v, exp) EN: report false information intentionally

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMAT F AO1 R M AE2 T
FORMATO F AO0 R M AA1 T OW0
FORMATS F AO1 R M AE2 T S
FORMATION F AO0 R M EY1 SH AH0 N
FORMATIVE F AO1 R M AH0 T IH0 V
FORMATIONS F AO0 R M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
format (n) fˈɔːmæt (f oo1 m a t)
formats (n) fˈɔːmæts (f oo1 m a t s)
formation (n) fˈɔːmˈɛɪʃən (f oo1 m ei1 sh @ n)
formative (j) fˈɔːmətɪv (f oo1 m @ t i v)
formations (n) fˈɔːmˈɛɪʃənz (f oo1 m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队列[duì liè, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] formation, #22,432 [Add to Longdo]
队形[duì xíng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] formation, #25,603 [Add to Longdo]
体式[tǐ shì, ㄊㄧˇ ㄕˋ, / ] format; form, #35,841 [Add to Longdo]
版式[bǎn shì, ㄅㄢˇ ㄕˋ, ] format, #44,902 [Add to Longdo]
开本[kāi běn, ㄎㄞ ㄅㄣˇ, / ] format (page layout for printing), #65,877 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Format {n}format; size [Add to Longdo]
Formatieren {n}formatting [Add to Longdo]
Formatierer {m} | Formatierer {pl}formatter | formatters [Add to Longdo]
Formatierung {f}formatting [Add to Longdo]
Formation {f}; Herausbildung {f}; Anordnung {f}formation [Add to Longdo]
Formation {f} (von Flugzeugen) [mil.]formation [Add to Longdo]
Formation fliegen [mil.] | in Formation fliegendto formate | formating [Add to Longdo]
formatfrei {adj}non-formatted [Add to Longdo]
formatieren | formatierend | formatiert | er/sie formatiert | ich/er/sie formatierte | er/sie hat/hatte formatiertto format | formatting | formatted | he/she formats | I/he/she formatted | he/she has/had formatted [Add to Longdo]
Formatdefiniton für elektronischen DatenaustauschEDI : Electronic Data Interchange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 format
   n 1: the organization of information according to preset
      specifications (usually for computer processing) [syn:
      {format}, {formatting}, {data format}, {data formatting}]
   2: the general appearance of a publication
   v 1: set (printed matter) into a specific format; "Format this
      letter so it can be printed out" [syn: {format}, {arrange}]
   2: determine the arrangement of (data) for storage and display
     (in computer science)
   3: divide (a disk) into marked sectors so that it may store
     data; "Please format this disk before entering data!" [syn:
     {format}, {initialize}, {initialise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top