ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forgiveness

F ER0 G IH1 V N AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgiveness-, *forgiveness*, forgivenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgiveness(n) การให้อภัย, See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย, Syn. amnesty, pardon, remission, Ant. unforgiveness

English-Thai: Nontri Dictionary
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgivenessShe sought forgiveness for her guilty acts.
forgivenessThe princess begged forgiveness from the emperor.
forgivenessThey also teach that, for great sins, they cannot receive forgiveness unless they confess to their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อโหสิ(n) forgiveness, See also: pardon, Syn. อโหสิกรรม, Example: ผู้คนพนมมือขออโหสิต่อหลวงปู่, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน
การให้อภัย(n) forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
อโหสิกรรม(n) forgiveness, Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย, Thai Definition: การเลิกแล้วต่อกัน, การไม่เอาโทษแก่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
การให้อภัย[kān hai aphai] (n, exp) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration  FR: pardon [m]
ขมา[khamā] (n) EN: forgiveness ; pardon  FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขออภัย[khø aphai] (v, exp) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon  FR: demander pardon
ขอโทษ[khøthōt] (v) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ง้อ[ngø] (v) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to  FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
สมา[samā] (v) EN: apologize ; ask for forgiveness

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGIVENESS F ER0 G IH1 V N AH0 S
FORGIVENESS F AO0 R G IH1 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgiveness (n) fˈəgˈɪvnəs (f @1 g i1 v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, / ] forgiveness; spare, #38,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P) [Add to Longdo]
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness [Add to Longdo]
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity [Add to Longdo]
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P) [Add to Longdo]
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver [Add to Longdo]
債務帳消し[さいむちょうけし, saimuchoukeshi] (n) debt forgiveness [Add to Longdo]
宥恕[ゆうじょ, yuujo] (n,vs) forgiveness; generosity [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P) [Add to Longdo]
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgiveness
   n 1: compassionate feelings that support a willingness to
      forgive
   2: the act of excusing a mistake or offense [syn: {forgiveness},
     {pardon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top