ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forgetful

F AO0 R G EH1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgetful-, *forgetful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgetful(adj) ขี้ลืม, See also: ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม, ป้ำเป๋อ, Syn. absent-minded, oblivious, Ant. unforgetful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forgetfulness(n) การลืม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So forgetful he had not returned by the next morning.- ลืมซะจนเขาไม่ได้กลับมาในเช้าวันต่อมา The Joy Luck Club (1993)
Forgetful Lucyยัยลูซี่ขี้ลืม 50 First Dates (2004)
Forgetful Lucyยัยลูซี่ขี้ลืม 50 First Dates (2004)
Forgetful Lucyยัยลูซี่ขี้ลืม 50 First Dates (2004)
You forgetful bitch! I already met you.พวกเธอลืมนางมารเผือกไปแล้วหรอ Epic Movie (2007)
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก 137 Sekunden (2009)
I'm the type to be more forgetful than others...ฉันเป็นพวกที่ลืมได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ... Postman to Heaven (2009)
If Thadeous wishes to play forgetful on his brother's day of days, then wait we shall not.ถ้าธาเดอัสอยากจะเล่นบทขี้หลงขี้ลืม ในวันแต่งงานของพี่ชาย เราก็ไม่ควรจะรอ Your Highness (2011)
Oh, how forgetful of me.ข้านี่ช่างขี้ลืมเสียจริง Lord Snow (2011)
So forgetful these days.ขี้ลืมเสียจริงช่วงหลังๆมานี้ Lord Snow (2011)
You have made love to a lot of forgetful women.นายนอนกับผู้หญิงขี้ลืมเยอะเลย Kryptonite (2011)
All right, he's shabby looking, has appalling manners, is extremely forgetful and seems to spend most of his time in the tavern, but he is... my man-servant.เขาค่อนข้างโกโรโกโส มีพฤติกรรมที่น่ากลัว ขี้หลงขี้ลืมเป็นอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในโรงเตี๊ยม A Servant of Two Masters (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgetfulEven the most self-centered people are usually forgetful of this fault.
forgetfulHe is a very forgetful fellow.
forgetfulHe's very forgetful of things.
forgetfulHe was becoming forgetful, which bothered him a lot.
forgetfulI have become forgetful.
forgetfulI'm getting forgetful these days, but what can you do?
forgetfulMy grandmother is very forgetful of things nowadays.
forgetfulMy grandmother was gradually becoming forgetful and frail.
forgetfulThe older we grow, the more forgetful we become.
forgetfulWe become forgetful as we grow older.
forgetfulYou are apt to be forgetful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ลืม(adj) forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
ขี้หลงขี้ลืม(adj) forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai Definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้หน้าลืมหลัง[dāi nā leūm lang] (v, exp) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory
ขี้ลืม[khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[khīlong] (adj) EN: forgetful; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[khīlong-khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-mionded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เผลอไผล[phloēphlai] (v) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGETFUL F AO0 R G EH1 T F AH0 L
FORGETFUL F ER0 G EH1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgetful (j) fˈəgˈɛtfəl (f @1 g e1 t f @ l)
forgetfully (a) fˈəgˈɛtfəliː (f @1 g e1 t f @ l ii)
forgetfulness (n) fˈəgˈɛtfəlnəs (f @1 g e1 t f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergesslich {adj} | vergesslicher | am vergesslichstenforgetful | more forgetful | most forgetful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
健忘[けんぼう, kenbou] (n) forgetfulness [Add to Longdo]
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished [Add to Longdo]
物忘れ;物忘(io)[ものわすれ, monowasure] (n,vs) forgetfulness [Add to Longdo]
忘れがち;忘れ勝ち[わすれがち, wasuregachi] (adj-na,adj-no) (uk) forgetful; oblivious of; negligent [Add to Longdo]
忘れっぽい[わすれっぽい, wasureppoi] (adj-i) forgetful [Add to Longdo]
忘れる[わすれる, wasureru] (v1,vt) to forget; to leave carelessly; to be forgetful of; to forget about; to forget (an article); (P) [Add to Longdo]
忘れん坊[わすれんぼう, wasurenbou] (n) forgetful person [Add to Longdo]
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgetful
   adj 1: (of memory) deficient in retentiveness or range; "a short
       memory" [syn: {unretentive}, {forgetful}, {short}] [ant:
       {long}, {recollective}, {retentive}, {tenacious}]
   2: not mindful or attentive; "while thus unmindful of his steps
     he stumbled"- G.B.Shaw [syn: {unmindful}, {forgetful},
     {mindless}] [ant: {aware}, {mindful}]
   3: failing to keep in mind; "forgetful of her responsibilities";
     "oblivious old age" [syn: {forgetful}, {oblivious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top