ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forget

F ER0 G EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forget-, *forget*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forget(vt) ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forget(vi) ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forget it(phrv) ไม่มีปัญหา, See also: ไม่เป็นไร, ยินดี
forgetful(adj) ขี้ลืม, See also: ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม, ป้ำเป๋อ, Syn. absent-minded, oblivious, Ant. unforgetful
Forget it!(sl) ไม่เป็นไร, See also: ไม่สำคัญ
forget about(phrv) จำไม่ได้
forget-me-not(n) ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ, Syn. scorpion grass
forget oneself(phrv) ไม่เห็นแก่ตัว, See also: ไม่เอาแต่ได้
forget oneself(phrv) ควบคุมตัวเองไม่ได้, See also: ขาดสติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
unforgettable(อันเฟอะเกท'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะลืมได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
forget(vi, vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgettingการลืม [การแพทย์]
Forgetting, Motivativeการกระตุ้นให้ลืม [การแพทย์]
Forgetting, Theories ofทฤษฎีของการลืม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forgetfulness(n) การลืม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgetAs long as I live, I will never forget visiting Rome.
forgetBefore I forget,
forgetBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
forgetBring an umbrella without forgetting.
forgetBy and by you will forget the painful experience.
forgetCould I be going soft in the head? I forget things so easily these days.
forgetDo it right now, before you forget.
forgetDo not forget to meet me at the station.
forgetDo not forget to sign your name.
forgetDo not forget to take your umbrella when you leave here.
forgetDo not forget to turn the light off before you go to bed.
forgetDon't forget that good jobs are very hard to come by these days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน(v) fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai Definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เข้าพุง(v) forget all the acquired knowledge, Syn. เข้ากรุ, Example: สูตรคำนวณพื้นที่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมเข้าพุงไปหมดแล้ว, Thai Definition: ลืมวิชาที่เรียนมาหมดแล้ว, Notes: (ปาก)
ลืม(v) forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai Definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ขี้ลืม(adj) forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
เผลอ(v) forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai Definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
ขี้หลงขี้ลืม(adj) forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai Definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ
เข้าหม้อ(v) forget the knowledge, See also: escape one's memory, slip one's memory, Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, Example: ความรู้ทางเลขของเราเข้าหม้อไปหมดแล้ว, Thai Definition: ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา, Notes: (ปาก)
หลงลืม(v) forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai Definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
เคลิ้ม(v) forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
เฟือน(v) forget, Syn. หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟั่นเฟือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: never mind ; forget it ; no matter  FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างเถอะ[chang thoe] (x) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind  FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ได้หน้าลืมหลัง[dāi nā leūm lang] (v, exp) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory
จำไว้[jam wai] (v, exp) EN: Don't forget it !  FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !
ขี้ลืม[khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[khīlong] (adj) EN: forgetful; absent-minded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[khīlong-khīleūm] (adj) EN: forgetful ; absent-mionded  FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[khloēpkhloēm] (v) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ลืม[leūm] (v) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit  FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGET F ER0 G EH1 T
FORGET F AO0 R G EH1 T
FORGETS F AO0 R G EH1 T S
FORGETS F ER0 G EH1 T S
FORGETTE F ER0 ZH EH1 T
FORGETFUL F ER0 G EH1 T F AH0 L
FORGETFUL F AO0 R G EH1 T F AH0 L
FORGETTING F ER0 G EH1 T IH0 NG
FORGETTING F AO0 R G EH1 T IH0 NG
FORGETTABLE F AO0 R G EH1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forget (v) fˈəgˈɛt (f @1 g e1 t)
forgets (v) fˈəgˈɛts (f @1 g e1 t s)
forgetful (j) fˈəgˈɛtfəl (f @1 g e1 t f @ l)
forgetting (v) fˈəgˈɛtɪŋ (f @1 g e1 t i ng)
forgetfully (a) fˈəgˈɛtfəliː (f @1 g e1 t f @ l ii)
forget-me-not (n) fˈəgˈɛt-mɪ-nɒt (f @1 g e1 t - m i - n o t)
forgetfulness (n) fˈəgˈɛtfəlnəs (f @1 g e1 t f @ l n @ s)
forget-me-nots (n) fˈəgˈɛt-mɪ-nɒts (f @1 g e1 t - m i - n o t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget, #1,814 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lass es doch!Forget it!; Skip it! [Add to Longdo]
Schwamm drüber!Forget it!; Let's forget it! [Add to Longdo]
Vergiss es!Forget it! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget(adj) ลืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
フォーゲットミーノット[fo-gettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
フォゲットミーノット[fogettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forget
   v 1: dismiss from the mind; stop remembering; "I tried to bury
      these unpleasant memories" [syn: {forget}, {bury}] [ant:
      {remember}, {think of}]
   2: be unable to remember; "I'm drawing a blank"; "You are
     blocking the name of your first wife!" [syn: {forget},
     {block}, {blank out}, {draw a blank}] [ant: {call back},
     {call up}, {recall}, {recollect}, {remember}, {retrieve},
     {think}]
   3: forget to do something; "Don't forget to call the chairman of
     the board to the meeting!" [ant: {bear in mind}, {mind}]
   4: leave behind unintentionally; "I forgot my umbrella in the
     restaurant"; "I left my keys inside the car and locked the
     doors" [syn: {forget}, {leave}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top