ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foresee

F AO0 R S IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foresee-, *foresee*
Possible hiragana form: ふぉれせえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า, See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน, Syn. divine, envision, predict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,คาดไม่ถึง,นึกไม่ถึง

English-Thai: Nontri Dictionary
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreseeable(adj) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้, Syn. foreknowledge

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreseeI didn't foresee this turn of events.
foreseeIn point of fact it is difficult to foresee the destiny of people.
foreseeIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
foreseeNobody can foresee what will happen.
foreseeNobody can foresee when the war will end.
foreseeThe aim of science is, as has often been said, to foresee, not to understand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงรู้(v) perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
คาดการณ์ล่วงหน้า(v) predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai Definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
หยั่งทราบ(v) foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai Definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[khātkān lūangnā] (v, exp) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell  FR: prédire ; prévoir
ล่วงรู้[lūangrū] (v) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance  FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
หยั่งทราบ[yangsāp] (v) EN: foresee ; anticipate ; foretell

CMU English Pronouncing Dictionary
FORESEE F AO0 R S IY1
FORESEEN F AO2 R S IY1 N
FORESEES F AO0 R S IY1 Z
FORESEEING F AO0 R S IY1 IH0 NG
FORESEEABLE F AO0 R S IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foresee (v) fˈɔːsˈiː (f oo1 s ii1)
foreseen (v) fˈɔːsˈiːn (f oo1 s ii1 n)
foresees (v) fˈɔːsˈiːz (f oo1 s ii1 z)
foreseeing (v) fˈɔːsˈiːɪŋ (f oo1 s ii1 i ng)
foreseeable (j) fˈɔːsˈiːəbl (f oo1 s ii1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen [Add to Longdo]
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee [Add to Longdo]
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen [Add to Longdo]
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable [Add to Longdo]
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable [Add to Longdo]
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen [Add to Longdo]
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances) [Add to Longdo]
先読み[さきよみ, sakiyomi] (n,vs) foreseeing; anticipating; reading the future [Add to Longdo]
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foresee
   v 1: realize beforehand [syn: {anticipate}, {previse},
      {foreknow}, {foresee}]
   2: picture to oneself; imagine possible; "I cannot envision him
     as President" [syn: {envision}, {foresee}]
   3: act in advance of; deal with ahead of time [syn:
     {anticipate}, {foresee}, {forestall}, {counter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top