ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forensic

F ER0 EH1 N S IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forensic-, *forensic*
English-Thai: Longdo Dictionary
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forensic(adj) เกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง, See also: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการอภิปราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence

English-Thai: Nontri Dictionary
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forensic medicine; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Chemistryนิติเคมี [การแพทย์]
Forensic dentistryนิติทันตวิทยา [TU Subject Heading]
Forensic Dentistryนิติทันตแพทย์ศาสตร์,นิติทันตศาสตร์ [การแพทย์]
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Medicineนิติเวชศาสตร์วิทยา,นิติเวชศาสตร์,การชันสูตรพลิกศพ [การแพทย์]
Forensic pathologyนิติพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forensic accountant(n) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี, Syn. auditor
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิติเวช(n) forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิติเวชศาสตร์[nitiwētchasāt] (n, exp) EN: forensic medicine  FR: médecine légale [f]
นิติวิทยาศาสตร์[nitiwitthayāsāt] (n, exp) EN: forensic science

CMU English Pronouncing Dictionary
FORENSIC F ER0 EH1 N S IH0 K
FORENSIC F AO2 R EH1 N S IH0 K
FORENSICS F ER0 EH1 N S IH0 K S
FORENSICS F AO2 R EH1 N S IH0 K S
FORENSICALLY F ER0 EH1 N S IH0 K L IY0
FORENSICALLY F ER0 EH1 N S IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forensic (j) fˈərˈɛnsɪk (f @1 r e1 n s i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, / ] forensic investigator; forensic detective, #16,655 [Add to Longdo]
法医学[fǎ yī xué, ㄈㄚˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] forensics, #61,327 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriminaltechnik {f}forensic science; forensics [Add to Longdo]
Kriminaltechniker {m}; Kriminaltechnikerin {f}forensic scientist [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin {f}forensic expert [Add to Longdo]
Gerichtsmedizin {f}; forensische Medizin {f} [med.]forensic medicine; forensics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation [Add to Longdo]
科学捜査研究[かがくそうさけんきゅう, kagakusousakenkyuu] (n) forensic research [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forensic
   adj 1: of, relating to, or used in public debate or argument
   2: used or applied in the investigation and establishment of
     facts or evidence in a court of law; "forensic photograph";
     "forensic ballistics"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top