ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forceful

F AO1 R S F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forceful-, *forceful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forceful(adj) หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
forceful(adj) ที่มีพลัง, See also: ที่น่าเชื่อถือ, Syn. powerful, cogent, convincing, Ant. unconvincing
forceful(adj) ที่มีผลอย่างแรง, Syn. strong, effective, Ant. ineffective
forcefully(adv) อย่างหนักแน่น, See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลึกล้ำ(adj) forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai Definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
อย่างแรง(adv) forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
ถูลู่ถูกัง(adv) ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai Definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
เฉียบพลัน(adv) suddenly, See also: forcefully, unexpectedly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, Example: ระดับอุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: very forceful ; very severe
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
หนัก[nak] (adv) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully  FR: gravement ; salement
ถูลู่ถูกัง[thūlūthūkang] (adv) EN: forcefully
อย่างแรง[yāng raēng] (adv) EN: forcefully
ยึดครอง[yeutkhrøng] (v) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess  FR: occuper un territoire

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCEFUL F AO1 R S F AH0 L
FORCEFULLY F AO1 R S F AH0 L IY0
FORCEFULNESS F AO1 R S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forceful (j) fˈɔːsfəl (f oo1 s f @ l)
forcefully (a) fˈɔːsfəliː (f oo1 s f @ l ii)
forcefulness (n) fˈɔːsfəlnəs (f oo1 s f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] forceful; martial, #31,650 [Add to Longdo]
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] forceful (criticism etc); to use strong words, #53,963 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぐいぐい[guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
押し回す;押回す[おしまわす, oshimawasu] (v5s) to turn something (forcefully) [Add to Longdo]
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
強談判[こわだんぱん, kowadanpan] (n,vs) (See 強談) tough negotiations; forceful negotiations [Add to Longdo]
獅子奮迅[ししふんじん, shishifunjin] (n,adj-no,n-adv,vs) being irresistible; being furiously vigorous; being intensely forceful [Add to Longdo]
太刀先[たちさき, tachisaki] (n) point of a sword; forceful debate [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
発言力[はつげんりょく, hatsugenryoku] (n) forcefulness of speech; influential voice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forceful
   adj 1: characterized by or full of force or strength (often but
       not necessarily physical); "a forceful speaker"; "a
       forceful personality"; "forceful measures"; "a forceful
       plan for peace" [ant: {forceless}, {unforceful}]
   2: forceful and definite in expression or action; "the document
     contained a particularly emphatic guarantee of religious
     liberty" [syn: {emphatic}, {forceful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top