ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

force

F AO1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -force-, *force*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
force(n) กำลัง, See also: แรง, กำลังแรง, พลัง, Syn. power, strength, vigor, Ant. weakness, powerlessness
force(n) คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพล
force(n) หน่วยวัดความแรงของลม
force(n) อำนาจในการชักจูง, See also: อำนาจในการโน้มน้าว, Syn. efficacy, cogency, potency,
force(n) ความรุนแรง, See also: การบังคับ, การข่มขู่บังคับ, Syn. violence, compulsion, duress
force(vt) บังคับ, See also: บีบคั้น, บีบบังคับ, ยัดเยียด, Syn. compel, drive, impel, Ant. balk, bar
force(n) กองทหาร, See also: กองทัพ, กองกำลัง, Syn. army, troop, legion
force(vt) งัด, See also: บิด, กระชาก, ดึง, Syn. break open, wrench, prise
force(vt) ฝืน, See also: ฝืนใจ, Syn. make an effort
force(n) ยัดเยียด, See also: บังคับให้รับ, Syn. impose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forced(ฟอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกบังคับ,ซึ่งถูกบีบบังคับ,ใช้แรง,ฝืนใจ,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ., See also: forcedly adv. ness n.
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
air forceกองทัพอากาศ
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armored forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
armoured forcesหน่วยรถถังที่มีทหารราบและปืนใหญ่ (armoured troops)
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
force(vt) บังคับ,ขับเคี่ยว,คาดคั้น,ฝืนใจ,ดัน,รุน
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้,ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
perforce(adv) ด้วยความจำเป็น,ด้วยกำลัง,อย่างเลี่ยงไม่พ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forceแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
force ballลูกกลมวัดแรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
force feedbackเครื่องป้อนแรงกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
force majeureเหตุสุดวิสัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
force majeure (Fr.)เหตุสุดวิสัย [ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force majeure (Fr.); act of Godเหตุสุดวิสัย [ดู cas fortuit, casus fortuitus และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force of mortalityแรงผลักดันภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
force of natureกำลังแรงธรรมชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
force theory of the stateทฤษฎีอำนาจก่อให้เกิดรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forceแรง,การข่มขู่ [การแพทย์]
forceแรง, อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Force and energyแรงและพลังงาน [TU Subject Heading]
force majeureเหตุสุดวิสัย [การทูต]
Force of Contractionแรงบีบตัว [การแพทย์]
Force, Angularแรงเชิงมุม [การแพทย์]
Force, Bendingแรงดัด [การแพทย์]
Force, Bondingแรงของพันธะ [การแพทย์]
Force, Buoyantแรงลอย [การแพทย์]
Force, Cohesionalแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Force Majeure[force ma‧jeure] (n, jargon) เหตุสุดวิสัย, See also: unexpected events, Syn. act of God
forced openงัด (หน้าต่าง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forceAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
forceAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
forceAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
forceAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
forceA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
forceAs if something gonna force you.
forceA sudden illness forced her to cancel her appointment.
forceBad weather forced us to call off the picnic.
forceBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
forceBoeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.
forceBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
forceCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ลึกล้ำ(adj) forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai Definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
เบ่ง(v) force to pass faeces, Example: อย่าให้คนไข้เบ่งขณะถ่ายอุจจาระเพราะโลหิตอาจจะออก, Thai Definition: พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา
แรงกดดัน(n) pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai Definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหตุสุดวิสัย(n) force majeur, See also: act of god, Example: คำแก้ตัวว่าลืม ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้าง, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: เรื่องที่พ้นกำลังความสามารถ, เรื่องที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
จ่อคอหอย(v) force something down somebody's throat, Example: สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนน้อย เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จ่อคอหอยเหมือนเกาหลีและญี่ปุ่น, Thai Definition: บังคับให้กระทำอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
บีบรัด(v) press, See also: force, push, Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ, Example: สมาชิกภาพของกลุ่มงูเห่าบีบรัดให้รัฐบาลชวนต้องปรับครม. ในเร็ววัน, Thai Definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
เค้นคอ(v) press, See also: force, compel, coerce, Syn. คาดคั้น, Example: เขามักจะกล่าวทีเล่นทีจริงเสมอในยามถูกใครเค้นคอเอาความจริงบางอย่าง ที่ตัวเองไม่อยากจะเปิดเผย, Thai Definition: บังคับเอา
อย่างแรง(adv) forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
ทนฝืน(v) force (oneself), See also: make an effort, Syn. แข็งใจ, ฝืนใจ, Example: ท่านยังทนฝืนสังขารปกปิดอาการเจ็บป่วยอยู่ร่วมงานอย่างกระฉับกระเฉง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[bangkhap chai] (v, exp) EN: enforce ; give force to  FR: entrer en vigueur
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บังคับคดีตามคำพิพากษา[bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (v, exp) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)
บีบ[bīp] (v) EN: compel ; force ; press  FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[bīpbangkhap] (v) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press  FR: forcer
บีบคั้น[bīpkhan] (v) EN: oppress ; force ; press
บีบน้ำตา[bīp nāmtā] (v, exp) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear  FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบรัด[bīp-rat] (v) EN: press ; force ; compel ; compress
บุก[buk] (v) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun  FR: attaquer ; envahir

CMU English Pronouncing Dictionary
FORCE F AO1 R S
FORCED F AO1 R S T
FORCES F AO1 R S IH0 Z
FORCE'S F AO1 R S IH0 Z
FORCEPS F AO1 R S EH0 P S
FORCES' F AO1 R S IH0 Z
FORCEFUL F AO1 R S F AH0 L
FORCEFULLY F AO1 R S F AH0 L IY0
FORCEFULNESS F AO1 R S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
force (v) fˈɔːs (f oo1 s)
forced (v) fˈɔːst (f oo1 s t)
forces (v) fˈɔːsɪz (f oo1 s i z)
forceps (n) fˈɔːsɛps (f oo1 s e p s)
forceful (j) fˈɔːsfəl (f oo1 s f @ l)
force-fed (v) fˈɔːs-fɛd (f oo1 s - f e d)
forcemeat (n) fˈɔːsmiːt (f oo1 s m ii t)
force-feed (v) fˈɔːs-fiːd (f oo1 s - f ii d)
force-land (v) fˈɔːs-lˈænd (f oo1 s - l a1 n d)
forcefully (a) fˈɔːsfəliː (f oo1 s f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bī, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something), #1,124 [Add to Longdo]
迫使[pò shǐ, ㄆㄛˋ ㄕˇ, 使] force (sb to do sth), #8,572 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle, #10,504 [Add to Longdo]
逼迫[bī pò, ㄅㄧ ㄆㄛˋ, ] force; compel; coerce, #15,153 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] forceful; martial, #31,650 [Add to Longdo]
不可抗力[bù kě kàng lì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, ] force majeure, #38,006 [Add to Longdo]
劲力[jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] force; strength, #40,208 [Add to Longdo]
严词[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] forceful (criticism etc); to use strong words, #53,963 [Add to Longdo]
劳役[láo yì, ㄌㄠˊ ㄧˋ, / ] forced labor; corvée (labor required of a serf); animal labor, #57,506 [Add to Longdo]
差役[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, ] forced labor of feudal tenant (corvée); bailiff of feudal yamen, #59,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalt {f}; Stärke {f}; Macht {f}; Willkür {f} | mit roher Gewalt | der Gewalt weichen | sich Gewalt antun | Gewalt anwendenforce | with brute force | to yield to force | to force oneself | to use force [Add to Longdo]
Kraftaufnehmer {m} [techn.]force transducer [Add to Longdo]
Kraft {f}; Einfluss {m}; Wirkung {f}; Zwang {m} | Kräfte {pl} | in Kraft sein | in Kraft setzen | in Kraft treten | in Kraft treten | äußere Kraft {f} | eingeprägte Kraft {f} | generalisierte Kraft {f}; verallgemeinerte Kraft {f} | konservative Kraft {f}force | forces | to be in force | to implement | to come into force | to go into effect | external force | active force | generalized force | conservative force [Add to Longdo]
Kräfteplan {m}force diagram [Add to Longdo]
Kraftmessung {f} | Kraftmessungen {pl}force measurement; power measurement | power measurements [Add to Longdo]
Naturgewalt {f}force of nature [Add to Longdo]
Stoßkraft {f}force of the impact [Add to Longdo]
Stoßkraft {f}; vorwärtsdrängende Kraft {f}force and momentum [Add to Longdo]
Waffengewalt {f}force of arms [Add to Longdo]
Kraftverfahren {n}force method [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
がぶる[gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぐいぐい[guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制ページ区切り[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
強制改行[きょうせいかいぎょう, kyouseikaigyou] forced page break [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] forced [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 force
   n 1: a powerful effect or influence; "the force of his eloquence
      easily persuaded them"
   2: (physics) the influence that produces a change in a physical
     quantity; "force equals mass times acceleration"
   3: physical energy or intensity; "he hit with all the force he
     could muster"; "it was destroyed by the strength of the
     gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of
     a living man" [syn: {force}, {forcefulness}, {strength}]
   4: group of people willing to obey orders; "a public force is
     necessary to give security to the rights of citizens" [syn:
     {force}, {personnel}]
   5: a unit that is part of some military service; "he sent Caesar
     a force of six thousand men" [syn: {military unit}, {military
     force}, {military group}, {force}]
   6: an act of aggression (as one against a person who resists);
     "he may accomplish by craft in the long run what he cannot do
     by force and violence in the short one" [syn: {violence},
     {force}]
   7: one possessing or exercising power or influence or authority;
     "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be
     with you"; "the forces of evil" [syn: {power}, {force}]
   8: a group of people having the power of effective action; "he
     joined forces with a band of adventurers"
   9: (of a law) having legal validity; "the law is still in
     effect" [syn: {effect}, {force}]
   10: a putout of a base runner who is required to run; the putout
     is accomplished by holding the ball while touching the base
     to which the runner must advance before the runner reaches
     that base; "the shortstop got the runner at second on a
     force" [syn: {force out}, {force-out}, {force play},
     {force}]
   v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
      moral or intellectual means :"She forced him to take a job
      in the city"; "He squeezed her for information" [syn:
      {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]
   2: urge or force (a person) to an action; constrain or motivate
     [syn: {impel}, {force}]
   3: move with force, "He pushed the table into a corner" [syn:
     {push}, {force}] [ant: {draw}, {force}, {pull}]
   4: impose urgently, importunately, or inexorably; "She forced
     her diet fads on him" [syn: {force}, {thrust}]
   5: squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself
     into the corner" [syn: {wedge}, {squeeze}, {force}]
   6: force into or from an action or state, either physically or
     metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives
     me mad" [syn: {force}, {drive}, {ram}]
   7: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled" [syn:
     {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}]
   8: do forcibly; exert force; "Don't force it!"
   9: take by force; "Storm the fort" [syn: {storm}, {force}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top