ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

footing

F UH1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footing-, *footing*, foot
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation, basis

English-Thai: Nontri Dictionary
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
** [ Singing Morning Prayer] when elsewhere they were footing the blame for the Black Death, Kazimierz the Great, so-called,พวกนี้ถูกหาว่านำเชื้อกาฬโรค Schindler's List (1993)
That you could lose footing at any time and be swept away.เพราะอาจจะล้มและถูกคลื่นซัดไปเมื่อไหร่ก็ได้ Swimming Pool (2003)
Finish the details on the Morgan house. They're pouring the footings today.ตกแต่งรายละเอียดบ้าน Morgan เสร็จแล้ว วันนี้พวกเค้ากำลังทำทางเดิน Firewall (2006)
Trish lost her footing and fell over the edge about halfway down.ทริชลื่น แล้วตกลงไปที่ขอบประมาณครึ่งนึงของนี่ Gasp (2009)
She found her footing on the back of your neck.เธอเจอที่ยืนอยู่... . บนคอของคุณน่ะ Invasion (2009)
Obviously, we were on a war footing at the time,เป็นที่แน่ชัดว่า เราอยู่ในฐานที่มั่น สงครามในตอนนั้น To Keep Us Safe (2010)
♪ and your footingand your footing It's Alive (2011)
I think you're going to be the one footing this bill.ฉันว่า เธอนั่นเเหล่ะจะต้องจ่ายบิลนี้ The Jewel of Denial (2011)
(chuckles) a pregnant wife, and your business hasn't found its footing yet.ภรรยากำลังท้อง แล้วธุรกิจก็ยังไม่ได้ที่ Murder House (2011)
Poor boy must have lost his footing on that wall.เด็กที่น่าสงสารต้องสูญเสียที่เกาะบนกำแพง The Hunter's Heart (2011)
SO WE'RE ON WAR FOOTING NOW.เราต้องเตรียมรับสงคราม Skyfall (2012)
The Titan Prometheus wanted to give mankind equal footing with the gods and for that, he was cast from Olympus.ไททัน โพรมีธีอุส ต้องการ ให้มนุษยชาติเท่าเทียมกับพระเจ้า เพราะอย่างนั้นเขาถึงถูกขับจากโอลิมปัส Prometheus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footingHe wanted to be on equal footing with his mother.
footingIf you were footing the bill, you wouldn't say that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากฐาน(n) foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไถล[thalai] (v) EN: swerve ; slip ; slide ; be slippery ; lose one's footing  FR: glisser ; déraper ; traîner ; s'attarder ; muser (vx - litt.)
ตอม่อ[tømø] (n) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam  FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOTING F UH1 T IH0 NG
FOOTINGS F UH1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
footing (v) fˈutɪŋ (f u1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, / ] footing; pedestal, #149,494 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflagebalken {m}footing beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールフッティング[iko-rufutteingu] (n) equal footing [Add to Longdo]
クロスフッティング[kurosufutteingu] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
フーチング[fu-chingu] (n) footing [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] (n) {comp} page footing [Add to Longdo]
基盤[きばん, kiban] (n) foundation; basis; base; footing; (P) [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] (n) {comp} footing area [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] (n) {comp} control footing [Add to Longdo]
戦時体制[せんじたいせい, senjitaisei] (n) wartime regime; war footing [Add to Longdo]
足を滑らす[あしをすべらす, ashiwosuberasu] (exp,v5s) to lose one's footing; to slip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] page footing [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] control footing [Add to Longdo]
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 footing
   n 1: status with respect to the relations between people or
      groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly
      footing" [syn: {footing}, {terms}]
   2: a relation that provides the foundation for something; "they
     were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
     [syn: {footing}, {basis}, {ground}]
   3: a place providing support for the foot in standing or
     climbing [syn: {foothold}, {footing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top