ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foolishness

F UW1 L IH0 SH N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolishness-, *foolishness*, foolishnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolishness(n) ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness

English-Thai: Nontri Dictionary
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishnessHe was amazed at his foolishness.
foolishnessIf it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเขลา(n) stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOLISHNESS F UW1 L IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolishness (n) fˈuːlɪʃnəs (f uu1 l i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish, #48,735 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱあ[paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness [Add to Longdo]
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool [Add to Longdo]
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) {Buddh} moha (ignorance, folly) [Add to Longdo]
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me [Add to Longdo]
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolishness
   n 1: the trait of acting stupidly or rashly [syn: {folly},
      {foolishness}, {unwiseness}] [ant: {wisdom}, {wiseness}]
   2: the quality of being rash and foolish; "trying to drive
     through a blizzard is the height of folly"; "adjusting to an
     insane society is total foolishness" [syn: {folly},
     {foolishness}, {craziness}, {madness}]
   3: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top