ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

food

F UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -food-, *food*, foo
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
food truck(n) รถขายอาหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน
fave food(n) ของโปรด, อาหารที่ชอบทาน เช่น My new fave food is fruit smoothies. I really love fruit smoothies. I make one out of skim milk and vanilla powder slim fast and add about 1/2 cup of fruit., Syn. favourite food

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
food(n) อาหาร, See also: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน, Syn. nourishment, nutrition, cusine
foodstuff(n) ของกิน, See also: สิ่งบริโภค
food for thought(idm) สิ่งที่ควรขบคิด, See also: สิ่งที่ควรนึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare, nutriment, support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
seafood(ซี'ฟูด) n. อาหารทะเล,ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
food(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
seafood(n) อาหารทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
food allergyภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food asthmaโรคหืดแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food chainโซ่อาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
food chemistryเคมีอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food impactionอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
food infectionการติดเชื้อจากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food ingredientส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food poisoning; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food retentionอาหารติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foodอาหาร [TU Subject Heading]
Foodอาหาร [การแพทย์]
Food additivesวัตถุเจือปนในอาหาร [TU Subject Heading]
Food Additivesอาหาร,สารผสม,สารผสมอาหาร,สารเจือปนในอาหาร,อาหารเสริม,สารเสริมอาหาร,วัตถุเจือปนในอาหาร [การแพทย์]
food additivesสารปรุงแต่งอาหาร, สารที่ใส่ในอาหารเพื่อการถนอมอาหารหรือทำให้อาหารน่ารับประทาน สารเหล่านี้บางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สารปรุงแต่งที่นิยมใส่  เช่น ผงชูรส เกลือแกง  น้ำส้มสายชู สารกันบูด  สี และกลิ่นต่าง ๆ ที่ใช้ผสมอาหาร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Food Additives, Intentionalสารเสริมอาหารชนิดที่ตั้งใจเติมลงไป [การแพทย์]
Food Additives, Nonintentionalสารเสริมอาหารชนิดที่อยู่ในอาหารโดยไม่ตั้งใจ [การแพทย์]
Food adulteration and inspectionการเจือปนอาหารและการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Food allergyการแพ้อาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food Allergyแพ้อาหาร,การแพ้อาหาร,โรคแพ้อาหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foodภัตราหาร, See also: food
food chain(n) ห่วงโซ่อาหาร
food supplements for beautyอาหารเสริมความงาม
foodborne illness(n) อาหารเป็นพิษ, See also: foodborne disease, Syn. food poisoning

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน Night and Fog (1956)
-How's the food in this restaurant?- วิธีการของอาหารในร้านอาหารนี้? The Godfather (1972)
-The food is getting cold.- The food is getting cold. The Godfather (1972)
No, thanks. Food makes me sick.ไม่ กินข้าวแล้วเมา Blazing Saddles (1974)
This guy, he keeps swimming around in a place where the feeding is good until the food supply is gone, right?มันจะว่ายนํ้าวนอยู่ที่เดิม ที่มีอาหารชุกชุม... - จนกว่าอาหารจะหมด ใช่มั้ย Jaws (1975)
He'll continue to feed here as long as there's food in the water.เขาจะออกหาอาหารเถวนี่ ตราบใดที่มือาหารในนํ้า Jaws (1975)
You either kill this animal or cut off its food supply.เราฆ่ามันหรือไม่ก็ตัดเเหล่งอาหาร Jaws (1975)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
I don't want to pump any sunshine up your skirt but you have a future at Food World.ผมไม่อยากจะขุดคุ้ยอะไรจากคุณมากนัก แต่คุณมีอนาคตที่ฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
Bobbie, Mr. Summers represents Food World.บ๊อบบี้ คุณซัมเมอร์เป็นตัวแทนฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foodA baby comes to chew foods.
foodA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
foodAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
foodAfter two days our food gave out.
foodA growing child requires more food.
foodAir, like food, is a basic human need.
foodAll our food was rotten.
foodAll the food was gone.
foodAlmost everybody appreciates good food.
foodA lot of wild animals died for lack of food.
foodA microwave oven gets food hot in an instant.
foodAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนอาหาร(n) food center, Syn. ศูนย์อาหาร
แกล้ม(n) savories eaten with drinks, See also: food eaten with liquor, Syn. กับแกล้ม, Example: ภาพพ่อถือแก้วเหล้า ขวดเหล้า กับแกล้มวางระเกะระกะอยู่เกลื่อนบ้าน เป็นภาพที่เขาเห็นจนชินตา, Count Unit: อย่าง, ชนิด, Thai Definition: ของที่กินกับเหล้า
อาหารการกิน(n) food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count Unit: ชนิด, อย่าง
ค่าเบี้ยเลี้ยง(n) food expenses paid per day, Syn. เบี้ยเลี้ยง, Example: รัฐบาลจัดให้มีการเพิ่มขึ้นเดือนขึ้นโดยถัวเฉลี่ยคนละประมาณ 11 - 14 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนั้นก็ให้เพิ่มเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน รวมทั้งมี เงินโบนัสประจำปีเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนด้วย, Thai Definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
เครื่องกิน(n) food, See also: foodstuff, edibles, eatables, Syn. อาหาร
ปิ่นโต(n) food carrier, See also: tiffin carrier, Example: แม่จำปีเอาปิ่นโตติดมาด้วยเพราะต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวของโปรดไปฝากลูก, Count Unit: เถา, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้
ภักษ์(n) food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษา
ภักษการ(n) cook, See also: food-maker, Syn. คนครัว, Thai Definition: คนทำอาหาร, Notes: (สันสกฤต)
ภักษา(n) food, See also: prey, Syn. เหยื่อ, อาหาร, ภักษ์, Thai Definition: เหยื่อ, อาหาร
ภักษาหาร(n) food, Example: สัตว์ทั้งหลายย่อมหาภักษาหารมาประทังชีวิตของตนให้อยู่รอด, Thai Definition: อาหารที่กินประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฉายรังสี[āhān chāi rangsī] (n, exp) EN: irradiated food
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[āhān Farangsēt] (n, exp) EN: French food ; French cuisine  FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [m]
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [f]
อาหารจานด่วน[āhān jān duan] (n, exp) EN: fast food

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOD F UW1 D
FOODS F UW1 D Z
FOOD'S F UW1 D Z
FOODS' F UW1 D Z
FOODIE F UW1 D IY0
FOODWAY F UW1 D W EY2
FOODWAYS F UW1 D W EY2 Z
FOODTOWN F UW1 D T AW2 N
FOODMAKER F UW1 D M EY2 K ER0
FOODARAMA F UW2 D ER0 AE1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
food (n) fˈuːd (f uu1 d)
foods (n) fˈuːdz (f uu1 d z)
foodless (j) fˈuːdləs (f uu1 d l @ s)
foodstuff (n) fˈuːdstʌf (f uu1 d s t uh f)
foodstuffs (n) fˈuːdstʌfs (f uu1 d s t uh f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions, #1,151 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] food; cuisine; cooked rice; meal, #1,546 [Add to Longdo]
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals, #2,349 [Add to Longdo]
食物[shí wù, ㄕˊ ㄨˋ, ] food, #2,396 [Add to Longdo]
饮食[yǐn shí, ㄧㄣˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
食用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, ] food product; to use as food; edible, #5,282 [Add to Longdo]
饭菜[fàn cài, ㄈㄢˋ ㄘㄞˋ, / ] food, #11,150 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] food; make a present, #12,690 [Add to Longdo]
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, ] food and drink; diet, #14,756 [Add to Longdo]
食物中毒[shí wù zhòng dú, ㄕˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨˊ, ] foodborne illness, #17,727 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink [Add to Longdo]
Futter {n} (für Tiere)food (for animals) [Add to Longdo]
Futterkasten {m} | Futterkästen {pl}food cupboard | food cupboards [Add to Longdo]
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food [Add to Longdo]
Küchenmaschine {f}food processor [Add to Longdo]
Lebensmittelabteilung {f}food department [Add to Longdo]
Lebensmittelchemiker {m}food analyst [Add to Longdo]
Lebensmittelhilfe {f}food aid [Add to Longdo]
Lebensmittelindustrie {f}food industry [Add to Longdo]
Lebensmittelmarke {f}food stamp [Add to Longdo]
Lebensmittelproduktion {f}food production [Add to Longdo]
Lebensmittelrationierung {f}food rationing [Add to Longdo]
Lebensmitteltechnologie {f}food technology [Add to Longdo]
Nährwert {m}food value [Add to Longdo]
Nahrungskette {f}food chain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
さいの目;賽の目;采の目[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 food
   n 1: any substance that can be metabolized by an animal to give
      energy and build tissue [syn: {food}, {nutrient}]
   2: any solid substance (as opposed to liquid) that is used as a
     source of nourishment; "food and drink" [syn: {food}, {solid
     food}]
   3: anything that provides mental stimulus for thinking [syn:
     {food}, {food for thought}, {intellectual nourishment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top