ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

focus on

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focus on-, *focus on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focus on(phrv) รวมแสงไปยัง
focus on(phrv) มุ่งความคิดไปที่, See also: มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ, Syn. concentrate on, keep on

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focus onBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
focus onHe has given up running in order to focus on the long jump.
focus onI'll focus on the market development for 1999.
focus onThe publication of the exam results over without incident, for the time being attention is naturally going to focus on the summer break, right?
focus onThis chapter will focus on the concepts of geometry.
focus onThis chapter will focus on the riddles of the planets.
focus onThis program is going to focus on computer hacking issues today.
focus onToday we're going to focus on the question of homeless people.
focus onWe must focus on building a solid grass-roots movement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเรื่อง(v) focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai Definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[hai khwām sonjai kap …] (v, exp) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...  FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューシングル;ニュー・シングル[nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp,v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind [Add to Longdo]
見据える;見すえる[みすえる, misueru] (v1,vt) to gaze at; to stare at; to focus on; to make sure of [Add to Longdo]
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to [Add to Longdo]
目を向ける[めをむける, mewomukeru] (exp,v1) to shift one's attention to; to shift one's focus on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focus on
   v 1: center upon; "Her entire attention centered on her
      children"; "Our day revolved around our work" [syn: {focus
      on}, {center on}, {revolve around}, {revolve about},
      {concentrate on}, {center}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top