ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flutter

F L AH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flutter-, *flutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flutter(vi) กระพือปีก, See also: ตีปีก, ขยับปีก, Syn. flap
flutter(vi) สะบัด, See also: กะพริบ, Syn. wave, flap
flutter(n) การกระพือปีก, See also: การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว
flutter(vi) โฉบ, See also: โผ
flutter(vi) สั่นรัว, See also: เต้นรัว, สั่นระริก, Syn. beat, tremble, vibrate
flutter(n) การสั่นรัว (หัวใจ), See also: การเต้นระรัว, การสั่นระริก, Syn. quiver, tremble
flutter(n) ความกระวนกระวาย, See also: ความสับสน, ความปั่นป่วน, Syn. agitation, confusion, commotion, Ant. calmness
flutter(n) การพนัน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bet
flutter(sl) การพนันม้าแข่ง
flutter down(phrv) ปลิวลงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)

English-Thai: Nontri Dictionary
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
aflutter(adv, adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flutterการสั่นระรัว, การเต้นระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flutter; bounceเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flutterA tattered flag which continues to flutter in the wind.
flutterHe makes young girls, hearts flutter.
flutterIt looks like cherry blossom-viewing season is at an end. You can see the petals fluttering down.
flutterMy heart fluttered with excitement.
flutterThe birds fluttered away at the noise.
flutterThe cherry blossoms flutter down whenever the wind blows.
flutterThe sails fluttered in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขยิบขยาบ(v) flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai Definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
เผยิบ(v) flap, See also: flutter, vibrate, wave, Syn. พะเยิบ, Ant. นิ่ง, Example: หลังคาเต้นท์เผยิบขึ้นลงเพราะถูกลมพัด, Thai Definition: อาการที่ของแบนบางๆ กระพือขึ้นกระพือลง
พลิ้ว(v) flutter, Syn. พลิ้วไหว, Example: ภาพที่เด่นสะดุดตาอีกภาพหนึ่งได้แก่แถบแพรขาวที่พลิ้วไหวตามลมติดอยู่กับหรีดดอกกุหลาบและกล้วยไม้, Thai Definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
พะเยิบ(adv) flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: แมลงผีเสื้อโบยปีกบินพะเยิบไปในอากาศ, Thai Definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
พะเยิบพะยาบ(adv) flutter, See also: flap, Syn. เผยิบผยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, Example: ช้างยืนโบกใบหูพะเยิบพะยาบ, Thai Definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
พะเยิบๆ(v) flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบ, Example: ลมพัดแรงจนหลังคาจากพะเยิบๆ, Thai Definition: อาการที่ปลิวขึ้นปลิวลง, อาการที่กระพือขึ้นกระพือลงช้าๆ
โบยบิน(v) fly, See also: flutter, Syn. บิน, บินร่อน, Example: เราจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของนกน้อยใหญ่ นกน้ำ ที่โบยบินอย่างอิสระเสรี ที่สวนนกนครพิงค์, Thai Definition: บินร่อนไปร่อนมาอย่างผีเสื้อ
กระพือ(v) flap, See also: flutter, fan, blow, Syn. พัด, โบก, Example: ผีเสื้อที่มีพื้นที่ปีกน้อยเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวจะกระพือปีกเร็วมาก, Thai Definition: เอาสิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ โบกขึ้นลง, พัดหรือโบกด้วยอาการเช่นนั้น
กระพือปีก(v) flap, See also: flutter, fan, blow, wave, Example: นกเหยี่ยวกระพือปีกอย่างช้าๆ
พริ้ว(v) waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai Definition: โบกไหว, สั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบยบิน[bōibin] (v) EN: fly ; flutter
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
พลิ้ว[phliū] (v) EN: wave ; flutter  FR: ondoyer ; onduler ; voleter
ปลิว[pliū] (v) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft  FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ระย้า[rayā] (adj) EN: hanging ; pendant ; suspending ; fluttering in the wind
สะบัด[sabat] (v) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from  FR: se débarrasser

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUTTER F L AH1 T ER0
FLUTTERS F L AH1 T ER0 Z
FLUTTERED F L AH1 T ER0 D
FLUTTERING F L AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flutter (v) flˈʌtər (f l uh1 t @ r)
flutters (v) flˈʌtəz (f l uh1 t @ z)
fluttered (v) flˈʌtəd (f l uh1 t @ d)
fluttering (v) flˈʌtərɪŋ (f l uh1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, ] fluttering of flag, #32,293 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] fluttering of flags, #46,326 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonhöhenschwankung {f} | Tonhöhenschwankungen {pl}flutter | wow and flutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ときめく[tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
どぎまぎ[dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
はたはた[hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind) [Add to Longdo]
はためく[hatameku] (v5k,vi) to flutter (e.g. a flag) [Add to Longdo]
ばた脚;ばた足[ばたあし, bataashi] (n) flutter kick (swimming); the thrash [Add to Longdo]
ひらひら[hirahira] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) flutter; (P) [Add to Longdo]
びらびら[birabira] (adv,n,vs) (on-mim) flutter; flutteringly [Add to Longdo]
ぴくっと[pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flutter
   n 1: the act of moving back and forth [syn: {waver}, {flutter},
      {flicker}]
   2: abnormally rapid beating of the auricles of the heart
     (especially in a regular rhythm); can result in heart block
   3: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   4: the motion made by flapping up and down [syn: {flap},
     {flapping}, {flutter}, {fluttering}]
   v 1: move along rapidly and lightly; skim or dart; "The
      hummingbird flitted among the branches" [syn: {flit},
      {flutter}, {fleet}, {dart}]
   2: move back and forth very rapidly; "the candle flickered"
     [syn: {flicker}, {waver}, {flitter}, {flutter}, {quiver}]
   3: flap the wings rapidly or fly with flapping movements; "The
     seagulls fluttered overhead"
   4: beat rapidly; "His heart palpitated" [syn: {palpitate},
     {flutter}]
   5: wink briefly; "bat one's eyelids" [syn: {bat}, {flutter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top