ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluff

F L AH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluff-, *fluff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluff(n) สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู, See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา, Syn. lint, down, fuzz
fluff(vt) ทำให้ฟูฟ่อง
fluff(n) ขนอ่อน (ลูกนก, ลูกสัตว์)
fluff(vi) ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, Syn. bungle, spoil, blunder
fluff(n) ความผิดพลาด, Syn. blunder, mistake
fluff(sl) ทำผิดพลาด
fluffy(adj) ที่มีขนปุกปุย, See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม, Syn. feathery, fleecy
fluffy(adj) ที่นุ่มและเบา, Syn. soft, downy, fuzzy, Ant. hard, stiff
fluffy(adj) ฟู (อาหาร)
fluff up(phrv) ตีให้เป็นปุย (เช่น หมอน เบาะ), See also: ทำให้เป็นปุย, ตีให้ฟู, Syn. plump up, shake up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather

English-Thai: Nontri Dictionary
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluffer(n) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluffThe bread was baked light and fluffy.
fluffThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.
fluff"Who do you belong to?" Wrapped around his feet was a small cat. It was a grey stripped fluffy cat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุย(n) scaly residue, See also: fluff, dust, flake, Example: จงใช้กระดาษไม่มีขุยเช็ดเลนส์จะได้ไม่เป็นรอย, Thai Definition: ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดอยู่ที่เนื้อนั้นเอง หรือหลุดออกมากองอยู่เป็นกลุ่มๆ
ฟุ(adj) fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุฟะ, ฉุ, น่วม, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่แน่น
ฟุฟะ(adj) fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุ, นุ่มฟ่าม, ฟ่าม, Thai Definition: ที่มีเนื้อไม่แน่น
ปุกปุย(adj) fluffy, See also: downy, shaggy, fuzzy, hairy, scrubby, Syn. ฟู, Example: กระต่ายตัวนี้มีขนปุกปุยน่ารักมาก
ปุย(adj) fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
ประชี(v) fluff cotton, See also: gin cotton, Syn. ดีดฝ้าย, Example: พวกเราช่วยกันประชีฝ้าย, Thai Definition: ดีดฝ้ายชีให้เป็นปุย
ฟูฟ่อง(v) fluff out/up, Syn. ฟ่องฟู, ฟู, Example: นกสาวทำขนฟูฟ่อง เอียงตัวไปมาล้อนกหนุ่ม, Thai Definition: พองตัวขึ้นอย่างกระจายไปรอบๆ
ดีดฝ้าย(v) gin, See also: fluff, Example: ชาวบ้านดีดฝ้ายเมื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย, Thai Definition: อาการที่เอาฝ้ายใส่กระชุแล้วเอาไม้กงดีดฝ้ายดีดสายให้กระทบฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[fū] (adj) EN: spongy ; fluffy  FR: duveteux ; spongieux
ขนมถ้วยฟู[khanom thuay fū] (n, exp) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake  FR: khanom thuay fu
นกกินแมลงหลังฟู[nok kin malaēng lang fū] (n, exp) EN: Fluffy-backed Tit Babbler  FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
นุ่มฟ่าม[num fām] (adj) EN: fluffy
ผีเสื้อหางพลิ้ว[phīseūa hāng phliū] (n, exp) EN: Fluffy Tit
ปุย[pui] (n) EN: fluff ; puff  FR: duvet [m] ; peluche [f] ; pulpe [f]
ปุย[pui] (adj) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy  FR: duveteux ; crépu ; hirsute

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUFF F L AH1 F
FLUFFS F L AH1 F S
FLUFFY F L AH1 F IY0
FLUFFED F L AH1 F T
FLUFFIER F L AH1 F IY0 ER0
FLUFFIEST F L AH1 F IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluff (v) flˈʌf (f l uh1 f)
fluffs (v) flˈʌfs (f l uh1 f s)
fluffy (j) flˈʌfiː (f l uh1 f ii)
fluffed (v) flˈʌft (f l uh1 f t)
fluffier (j) flˈʌfɪəʳr (f l uh1 f i@ r)
fluffing (v) flˈʌfɪŋ (f l uh1 f i ng)
fluffiest (j) flˈʌfɪɪst (f l uh1 f i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬松[péng sōng, ㄆㄥˊ ㄙㄨㄥ, / ] fluffy, #27,872 [Add to Longdo]
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, ] fluff; lint; to feel nervous, #70,010 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそける[sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
ふかふか[fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ほっこり[hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フワフワ[fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P) [Add to Longdo]
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluff
   n 1: any light downy material
   2: something of little value or significance [syn: {bagatelle},
     {fluff}, {frippery}, {frivolity}]
   3: a blunder (especially an actor's forgetting the lines)
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: erect or fluff up; "the bird ruffled its feathers" [syn:
     {ruffle}, {fluff}]
   3: ruffle (one's hair) by combing the ends towards the scalp,
     for a full effect [syn: {tease}, {fluff}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top