ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluent

F L UW1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluent-, *fluent*
English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluent(adj) พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน, Syn. smooth, flowing, voluble, Ant. slow, stammering
fluently(adv) อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน, Syn. volubly, smoothly, Ant. slowly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy, Ant. poor, needy, insolvent
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
diffluent(ดิฟ'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งละลายง่าย,ซึ่งไหลไป
influentadj. ไหล่เขา n. สาขา,การไหลเข้า, Syn. tributary
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty
mellifluent(มะลิฟ'ลูเอินทฺ) adj. =melliflouous

English-Thai: Nontri Dictionary
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง
profluent(adj) ไหลหลั่ง,ไหลคล่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Fluent Speechพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If nothing else it should be somebody fluent in the language the message was given in.หากไม่มีอะไรอื่น มันควรจะเป็นใคร สักคนที่พูดภาษา ภาษาข้อความที่ได้รับใน Contact (1997)
It says here you're fluent in Korean.ในใบนี้บอกว่า คุณรู้ภาษาเกาหลี 200 Pounds Beauty (2006)
Then how come you can speak fluent Korean?แล้วทำไมนายถึงได้พูดภาษาเกาหลีคล่องขนาดนี้? The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I'm fluent enough to know what he's saying.แต่ก็นั่นแหละ ฉันฟังออกน่ะ Music and Lyrics (2007)
And he's fluent in English.และเขาพูดภาอังกฤษได้ด้วย Eiga: Kurosagi (2008)
- fluent in over 6 million forms of...- เจรจาได้มากกว่า 6 ล้านรูปแบบ... Bombad Jedi (2008)
Listen to that. She speaks fluent Japanese.ได้ยินไหม เธอพูดญี่ปุ่นด้วย The Ramen Girl (2008)
Fencing"? Fluent in Finnish?ฟันดาบ พุดภาษาฟินแลนด์ได้ดี Confessions of a Shopaholic (2009)
I speak fluent Finnish, I know...ฉันพูดภาษาฟินแลนด์ได้, ฉันรู้... Confessions of a Shopaholic (2009)
Speaking fluent French in class?พูดภาษาฝรั่งเศษอย่างคล่องในห้องเรียนเนี่ยนะ Princess Protection Program (2009)
It comes as a real shock to find out that you speak fluent cow.มันช็อคจริงๆนะ เมื่อรู้ว่ามีคนสามารถพูดภาษาวัวได้ดีขนาดนี้ Leap Year (2010)
She's fluent in French, Italian, Russian, Latin. -Who speaks Latin?เธอเชี่ยวชาญทั้ง ฝรั่งเศส อิตาเลียน รัชเซียน ลาติน... Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluentDavid can speak French fluently.
fluentHaving been brought up in America, my father speaks English fluently.
fluentHe can speak English much more fluently than I can.
fluentHe is an American, but as he was born and brought up in Japan, he can speak Japanese quite fluently.
fluentHe is fluent in Chinese.
fluentHe is fluent in French.
fluentHe speaks English as fluently as any student in his class.
fluentHe speaks English as fluently as if he were an American.
fluentHe speaks English fluently.
fluentHow fluently he speaks English!
fluentHow fluently that foreigner speaks Japanese!
fluentI can't speak English as fluently as Naomi.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องปาก(adv) fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai Definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
ขึ้นปาก(adv) fluently, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เขาท่องชื่อลูกค้าที่มีปัญหาขึ้นปากแล้ว, Thai Definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
น้ำไหลไฟดับ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai Definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ(adv) fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
แตกฉาน(adv) fluently, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เมื่อพระยาอนุมานราชธนสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน ท่านได้รับจ้างอ่านหนังสือประโลมโลกให้พวกผู้ใหญ่ฟัง
ฉอดๆ(adv) fluently, See also: glibly, volubly, Example: เธอพูดฉอดๆ ขึ้นมาถึงเรื่องตำรวจใจร้ายที่ไล่จับเด็กขายหนังสือพิมพ์จนเด็กหนี, Thai Definition: อาการที่พูดหรือเถียงไม่หยุดปาก
ฉะฉาน(adv) fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
ฉุย(adv) fluently, See also: skillfully, Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, Example: หลังจากเรียนรำไทยไม่นานหล่อนก็รำฉุยแล้วตอนนี้
แตก(adv) fluently, See also: clearly, Syn. คล่อง, ชำนาญ, Example: คุณยายชอบให้ผมอ่านหนังสือให้ท่านฟัง เพราะท่านเห็นว่าผมอ่านหนังสือแตกกว่าหลานคนอื่นๆ, Thai Definition: อ่านหนังสือออกคล่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
คล่อง[khlǿng] (adj) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing  FR: facile ; aisé ; naturel
แคว[khwāe] (n) EN: tributary ; river ; stream  FR: affluent [m]
กระเป๋าหนัก[krapao nak] (adj) EN: rich ; wealthy ; affluent  FR: riche ; fortuné
กว้างขวาง[kwāngkhwāng] (adj) EN: well-known ; famous ; influential  FR: populaire ; influent
มั่งมี[mangmī] (adj) EN: wealthy ; affluent ; opulent  FR: riche ; fortuné ; aisé
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (v, exp) EN: influence ; be influential in ; have an influence in  FR: être influent ; avoir de l'influence
มีอิทธิพล[mī ittiphon] (adj) EN: influential  FR: influent
น้ำเสีย[nām sīa] (n, exp) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent  FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
เป็นน้ำ[pennām] (adv) EN: fluently ; incessantly ; eloquently  FR: couramment

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUENT F L UW1 AH0 N T
FLUENTLY F L UW1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluent (j) flˈuːənt (f l uu1 @ n t)
fluently (a) flˈuːəntliː (f l uu1 @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流利[liú lì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ, ] fluent, #17,481 [Add to Longdo]
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, ] fluent with words; words flowing like pearl beads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらさら[sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
ぺらっ[peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently [Add to Longdo]
ぺらぺら[perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P) [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluent
   adj 1: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
       stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace
       of a ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid},
       {smooth}]
   2: expressing yourself readily, clearly, effectively; "able to
     dazzle with his facile tongue"; "silver speech" [syn:
     {eloquent}, {facile}, {fluent}, {silver}, {silver-tongued},
     {smooth-spoken}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top