ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flowing

F L OW1 IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flowing-, *flowing*, flow
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flowing(adj) ที่ไหลล้น, See also: ที่เอ่อล้น, ที่ล้นทะลัก, ที่หลั่งไหล, Syn. streaming, gushing
flowing(adj) ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ราบรื่น, ที่คล่อง, Syn. fluent, continuous, smooth, Ant. slow, sluggish
flowing(adj) ที่มากมายไปด้วย, See also: ที่อุดมไปด้วย, Syn. abounding, Ant. scarce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flowing artesian well; blow wellบ่อน้ำพุมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flowing well๑. บ่อน้ำพุ๒. บ่อน้ำมันพุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flowing Agents, Freeสารที่ช่วยทำให้เกิดการไหลดี [การแพทย์]
Flowing Waterแหล่งน้ำไหล, Example: ลักษณะของระบบนิเวศน้ำจืดที่มีพื้นผิวค่อนข้าง แคบ มีทิศทาง การเคลื่อนไหวของน้ำอย่างเด่นชัด และเป็นระบบนิเวศที่มีการ แลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างน้ำกับอากาศได้เป็นอย่างดี บริเวณแหล่งน้ำไหล จึงมักไม่ขาดแคลนออกซิเจน และการรักษาสภาพสมดุลจะดำเนินไปได้ ดีกว่าแหล่งน้ำนิ่ง มักจะมีการติดต่อกับแหล่งน้ำอื่น เช่น ทะเล (Sea) สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำไหลมีความแตกต่างกัน 2 แบบ คือ Rapid Zone และ Pool Zone [สิ่งแวดล้อม]
flowing wellflowing well, บ่อน้ำพุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flowing, Freeไหลได้ดีและสะดวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flowingBlood is flowing down.
flowingFlowing more freely than wine.
flowingTears were flowing down her cheeks.
flowingThe girl had flowing hair.
flowingThe river is flowing very fast after last night's rain.
flowingThey could hear the elegant, flowing sound of a harp coming from somewhere.
flowingTime goes flowing, breaking my heart.
flowingWhen a coil is moved near to a wire with current flowing in it current flows in the coil as well.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[khlǿng] (adj) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing  FR: facile ; aisé ; naturel
กบ[kop] (v) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[kop] (x) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed  FR: plein ; débordant
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOWING F L OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flowing (v) flˈouɪŋ (f l ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flowing; shifting; fluidity; mobility, #5,999 [Add to Longdo]
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] flowing (of speech, writing); smooth and easy, #8,862 [Add to Longdo]
[pén, ㄆㄣˊ, ] flowing of water; name of a river, #47,490 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] flowing flood; to chatter, #58,056 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] flowing water; successive, #586,954 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] flowing water, #631,630 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] flowing (of water), #765,405 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] flowing of water, #865,315 [Add to Longdo]
跌宕昭彰[diē dàng zhāo zhāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ ㄓㄠ ㄓㄤ, ] flowing (of prose); free [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
Ausfluss {m}; Ablauf {m}flowing off [Add to Longdo]
Fließgewässer {n}flowing waters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
エネルギースポット[enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
パワースポット[pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out [Add to Longdo]
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flowing
   adj 1: designed or arranged to offer the least resistant to
       fluid flow; "a streamlined convertible" [syn:
       {streamlined}, {aerodynamic}, {flowing}, {sleek}]
   n 1: the motion characteristic of fluids (liquids or gases)
      [syn: {flow}, {flowing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top