ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flow

F L OW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flow-, *flow*
English-Thai: Longdo Dictionary
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flow(vi) ไหล, See also: ระบาย, ไหลเวียน, ไหลออก, หลั่ง, Syn. circulate, roll, gush, Ant. stop, stagnate
flow(n) การไหล, See also: การไหลเวียน, การหลั่งไหล, การลื่นไหล, Syn. flux, stream
flow(vi) ลื่นไหล, See also: ไหลคล่อง, ดำเนินไปอย่างราบรื่น, Syn. move, pass
flow(vt) ท่วม, See also: ไหลบ่า, ล้นหลาม, Syn. flood
flow(n) น้ำขึ้น (กระแส), Syn. current, tide, Ant. ebb
flow(n) การมีประจำเดือน, See also: การมีระดู, Syn. menstruation
flown(vt) กริยาช่อง 3 ของ fly
flower(n) ดอกไม้, See also: ดอก, ไม้ดอก, Syn. bloom, blossom, efflorescence
flower(vi) ผลิดอก, See also: ออกดอก, เบ่งบาน, Syn. bloom, blossom
flower(n) ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด, See also: ช่วงเวลาที่เจริญเติบโตมากที่สุด, Syn. zenith, peak, Ant. lowest point, bottom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n., pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก, เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้,เป็นลายดอก,เป็นสำนวนสละสลวย,คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
flown(โฟลน) v. กริยาช่อง 3 ของ fly adj. ซึ่งประดับด้วยสีผสมหรือลายสี,มีมากเกิน
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
flow(n) การไหล,การลอย,สายน้ำ,กระแสน้ำ,ความคล่องตัว,การมีประจำเดือน
flow(vi) ไหล,ลอย,นอง,เปี่ยม,เป็นริ้ว,โบกสะบัด
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
flower(vi) ออกดอก,มีดอก,เจริญเติบโต
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
flown(vi pp ของ) fly
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
HIGH-high-flown(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flowการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow chartผังงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flow chartแผนภูมิสายงาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
flow circuitวงจรการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow controlการควบคุมสายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flow diagramแผนภาพสายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flow fieldสนามการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow frictionความเสียดทานการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow patternแบบอย่างการไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flow rollหินทรายลูกคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flowการไหล [การแพทย์]
Flow Aceleratorการรั่วไหลของก๊าซ [การแพทย์]
Flow Characteristicsรูปแบบการไหล [การแพทย์]
Flow chartsผังงาน [TU Subject Heading]
Flow cytometryวิธีโฟลว์ ไซโตเมทรี คือ วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flow cytometryโฟล ไซโทเมตรี [TU Subject Heading]
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน [TU Subject Heading]
flow lineflow line, เส้นการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flow lineทิศทาง, ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flow meterมาตรอัตราการไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
flow-on(n) (Australia) workers' pay raise: an increase in wages awarded to one union or group of workers as a result of a pay raise awarded to another union or group working in the same field, or the process by which this is done
flow-on effect(phrase) ผลกระทบต่อเนื่อง
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ
flowsheetผังการผลิต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flowA canal flowed between two rows of houses.
flowA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
flowA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
flowAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
flowAlice has a flower on her head.
flowAll the early flowers were bitten by the frost.
flowAll the flowers in the garden are yellow.
flowAll the flowers in the garden died for lack of water.
flowAll the flowers in the garden withered.
flowAll those flowers look alike.
flowA lot of flowers begin to bloom in spring.
flowAlpine flowers are abundant there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนไม้ดอก(n) flower garden, Syn. สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ไหลผ่าน(v) flow through, Example: แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางประเทศไทย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา, Thai Definition: ผ่านไปโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง
ไม้ดอก(n) flowerer, See also: flowering-plant, Syn. พืชดอก, Ant. ไม้ใบ, Count Unit: ต้น
ทะลักทลาย(v) flow rapidly, See also: flood, Syn. ทะลัก, Example: เงินทุนต่างชาติทะลักทลายเข้ามาในเมืองไทย
ไม้ดอก(n) flowerer, See also: flowering plant, Example: เดี๋ยวนี้กล้วยไม้กลายเป็นไม้ดอกที่หาง่ายทั้งยังเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย, Thai Definition: พรรณไม้ที่ให้ดอกเป็นประโยชน์สำคัญ
สวนดอกไม้(n) flower garden, Example: ที่เนินเขาตรงนั้นเป็นสวนดอกไม้ เจ้าของสวนปลูกดอกไม้เอาไว้หลายพันธุ์, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง
ลื่นไหล(v) flow, Ant. ฝืด, Example: อารมณ์ของผู้อ่านลื่นไหลไปตามเรื่อง, Thai Definition: ไม่ติดขัด
สร้อย(n) flower, Syn. ดอกไม้, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ซึ่งทำให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์
สำนวนโวหาร(n) literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count Unit: สำนวน, Thai Definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง
หลั่ง(v) run (e.g. of liquid), See also: flow, Syn. ไหล, ริน, Example: ตับเป็นต่อมสำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากหลั่งน้ำดีไปสู่ดูโอดีนัม เพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน, Thai Definition: ไหลลง หรือทำให้ไหลลงไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศกน้ำ[asōk nām] (n, exp) EN: Sorrow Flower
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัลลูนฟลาวเวอร์[banlūn flāowoē] (n, exp) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [m]
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชิงช้าชาลี[chingchāchālī] (n) EN: Flower Swing
ช่อ[chø] (n) EN: [classifier : bunches of flowers]  FR: [classificateur : bouquets de fleurs]
ช่อดอกไม้[chø døkmāi] (n, exp) EN: bouquet ; spray of flowers  FR: bouquet de fleurs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOW F L OW1
FLOWS F L OW1 Z
FLOWN F L OW1 N
FLOWE F L OW1
FLOWER F L AW1 ER0
FLOWED F L OW1 D
FLOWING F L OW1 IH0 NG
FLOWERY F L AW1 ER0 IY0
FLOWERS F L AW1 ER0 Z
FLOWTON F L OW1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flow (v) flˈou (f l ou1)
flown (v) flˈoun (f l ou1 n)
flows (v) flˈouz (f l ou1 z)
flowed (v) flˈoud (f l ou1 d)
flower (v) flˈauər (f l au1 @ r)
flowers (v) flˈauəz (f l au1 @ z)
flowery (j) flˈauəriː (f l au1 @ r ii)
flowing (v) flˈouɪŋ (f l ou1 i ng)
flowered (v) flˈauəd (f l au1 @ d)
flowerbed (n) flˈauəbɛd (f l au1 @ b e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487 [Add to Longdo]
流动[liú dòng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] flow, #3,775 [Add to Longdo]
流量[liú liàng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ, ] flow rate; rate; throughput, #4,427 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc, #5,011 [Add to Longdo]
流动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flowing; shifting; fluidity; mobility, #5,999 [Add to Longdo]
流入[liú rù, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ, ] flow into, #7,298 [Add to Longdo]
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] flowing (of speech, writing); smooth and easy, #8,862 [Add to Longdo]
花卉[huā huì, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄟˋ, ] flowers and plants, #9,799 [Add to Longdo]
花朵[huā duǒ, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛˇ, ] flower, #9,816 [Add to Longdo]
花瓶[huā píng, ㄏㄨㄚ ㄆㄧㄥˊ, ] flower vase; fig. just a pretty face, #14,213 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussfülle {f}flow volume [Add to Longdo]
Abflussmenge {f}; Abflusshöhe {f}flow rate [Add to Longdo]
Abflussmodell {n}flow regime [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm {n}flow diagram [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm {n}flow direction [Add to Longdo]
Ablaufplan {m}flow sheet [Add to Longdo]
Auslaufzeit {f}flow time [Add to Longdo]
Dampfmenge {f}flow (steam) [Add to Longdo]
Durchfluss {m}; Flussrate {f} je Zeiteinheitflow rate; discharge rate [Add to Longdo]
Durchflussgeometrie {f}flow geometry [Add to Longdo]
Durchflussmesser {m}flow meter [Add to Longdo]
Durchflussrichtung {f}flow pattern [Add to Longdo]
Fließgeschwindigkeit {f}flow velocity; flow capacity [Add to Longdo]
Fließproduktion {f} | Fließproduktionen {pl}flow production | flow productions [Add to Longdo]
Fließrichtung {f}flow direction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ちょろちょろ[chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ほじそ[hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs) [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flow
   n 1: the motion characteristic of fluids (liquids or gases)
      [syn: {flow}, {flowing}]
   2: the amount of fluid that flows in a given time [syn: {flow},
     {flow rate}, {rate of flow}]
   3: the act of flowing or streaming; continuous progression [syn:
     {flow}, {stream}]
   4: any uninterrupted stream or discharge
   5: something that resembles a flowing stream in moving
     continuously; "a stream of people emptied from the terminal";
     "the museum had planned carefully for the flow of visitors"
     [syn: {stream}, {flow}]
   6: dominant course (suggestive of running water) of successive
     events or ideas; "two streams of development run through
     American history"; "stream of consciousness"; "the flow of
     thought"; "the current of history" [syn: {stream}, {flow},
     {current}]
   7: the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant
     women from puberty to menopause; "the women were sickly and
     subject to excessive menstruation"; "a woman does not take
     the gout unless her menses be stopped"--Hippocrates; "the
     semen begins to appear in males and to be emitted at the same
     time of life that the catamenia begin to flow in females"--
     Aristotle [syn: {menstruation}, {menses}, {menstruum},
     {catamenia}, {period}, {flow}]
   v 1: move or progress freely as if in a stream; "The crowd
      flowed out of the stadium" [syn: {flow}, {flux}]
   2: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the
     Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow},
     {feed}, {course}]
   3: cause to flow; "The artist flowed the washes on the paper"
   4: be abundantly present; "The champagne flowed at the wedding"
   5: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her
     long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {fall},
     {flow}]
   6: cover or swamp with water
   7: undergo menstruation; "She started menstruating at the age of
     11" [syn: {menstruate}, {flow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top