ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flout

F L AW1 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flout-, *flout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout[VT] แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
flout[VT] ไม่เคารพกฎหมาย, Syn. defy, oppose, disobey, Ant. obey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock

English-Thai: Nontri Dictionary
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
–To flout speed limits specifically put in place to save lives.- โดยเฉพาะกฎหมายที่มีเพื่อรักษาชีวิต Hot Fuzz (2007)
You flouted the very principals you're now standing on.คุณละเมิดหลักการมากมาย ที่กำลังยึดถือไว้ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floutHe flouted his mother's advice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOUT    F L AW1 T
FLOUTED    F L AW1 T AH0 D
FLOUTING    F L AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flout    (v) flˈaut (f l au1 t)
flouts    (v) flˈauts (f l au1 t s)
flouted    (v) flˈautɪd (f l au1 t i d)
flouting    (v) flˈautɪŋ (f l au1 t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flout
   v 1: treat with contemptuous disregard; "flout the rules" [syn:
      {scoff}, {flout}]
   2: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at the
     speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack}, {gibe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top