ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fling

F L IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fling-, *fling*, fl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fling(vt) ขว้าง, See also: ปา, เหวี่ยง, โยน, ทุ่ม, สลัด, Syn. throw, cast, hurl, Ant. catch
fling(vt) โถม, See also: โผ, ถลา
fling(n) ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน, Syn. good time, binge, bash, Ant. bad time
fling(n) ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ
fling at(phrv) ขว้างไปที่, See also: ปาไปยัง, โยน, Syn. throw at
fling at(phrv) แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
fling in(phrv) ขว้างเข้าไป, See also: เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป, Syn. chuck in, pitch in, throw in, toss in
fling in(phrv) ล้มเลิก (ความพยายาม), Syn. give up
fling in(phrv) แถม, See also: ให้เพิ่มมา, Syn. chuck in, throw in, toss in
fling in(phrv) พูดแทรก, See also: ขัดจังหวะ, Syn. put in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting, evading
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant, minor, meager

English-Thai: Nontri Dictionary
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flingHe gave the stone a fling.
flingThe boy passed the time by flinging stones into the lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบัด(v) shake off, See also: fling, get away from, Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
พยศ(v) refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai Definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
จุกจิก[jukjik] (adj) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless  FR: insignifiant
ขี้หมู[khī mū] (adj) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant  FR: trivial ; insignifiant
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[khīpratiū = khīpatiū] (adj) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight  FR: insignifiant ; sans importance
ขว้าง[khwāng] (v) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash  FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[khwāng hin] (v, exp) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone  FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างระเบิด[khwāng raboēt] (v, exp) EN: fling a grenade ; throw a grenade  FR: lancer une grenade
ขว้างระเบิดมือ[khwāng raboētmeū] (v, exp) EN: fling a grenade ; throw a grenade  FR: lancer une grenade
ขว้างทิ้ง[khwāngthing] (v, exp) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling
กระจุกกระจิก[krajuk-krajik] (adj) EN: trifling ; petty  FR: insignifiant ; sans importance

CMU English Pronouncing Dictionary
FLING F L IH1 NG
FLINGS F L IH1 NG Z
FLINGING F L IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fling (v) flˈɪŋ (f l i1 ng)
flings (v) flˈɪŋz (f l i1 ng z)
flinging (v) flˈɪŋɪŋ (f l i1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] fling; smash, #59,053 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
シャッフリング[shaffuringu] (n) shuffling [Add to Longdo]
ハフリンガー[hafuringa-] (n) Haflinger (breed of horse) [Add to Longdo]
一寸した[ちょっとした, chottoshita] (adj-pn) (1) (uk) (See 一寸・ちょっと・1) trifling; petty; (2) (See 一寸・ちょっと・2) quite a bit; somewhat; quite [Add to Longdo]
仮初め;苟且;仮初(io)[かりそめ;こうしょ(苟且), karisome ; kousho ( ka katsu )] (adj-no,adj-na) (1) (uk) (苟且・かりそめ is gikun) temporary; transient; (2) trifling; slight; negligent [Add to Longdo]
何でも無い;何でもない[なんでもない, nandemonai] (exp,adj-i) easy; trifling; harmless; of no concern; nothing [Add to Longdo]
開け放す;明け放す[あけはなす, akehanasu] (v5s,vt) to open wide (doors, windows, etc.); to fling open [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fling
   n 1: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave
      it a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
      {offer}]
   2: a brief indulgence of your impulses [syn: {spree}, {fling}]
   3: the act of flinging
   v 1: throw with force or recklessness; "fling the frisbee"
   2: move in an abrupt or headlong manner; "He flung himself onto
     the sofa"
   3: indulge oneself; "I splurged on a new TV" [syn: {splurge},
     {fling}]
   4: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top