ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flexibility

F L EH2 K S AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flexibility-, *flexibility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flexibility(n) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
flexibility(n) ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: การยืดหดได้, การโค้งงอได้, Syn. elasticity, resilience, Ant. inflexibility, stiffness

English-Thai: Nontri Dictionary
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flexibility๑. ความงอได้, ความคู้ได้๒. (จิตเวช.) ความยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
flexibilityความคิดยืดหยุ่น, การคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flexibility Testแบบทดสอบความอ่อนไหวตัว [การแพทย์]
Flexibility, Exaggeratedคล่องตัวเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flexibility(n, vt, adv) แปลว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flexibilityLack of flexibility is an obstacle to one's progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่อนปรน(n) lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai Definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
ความยืดหยุ่น(n) flexibility, See also: springiness, resilience, elasticity, Syn. ความอ่อนตัว, ความหยุ่น, Ant. ความแข็ง, Example: ผ้าชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง, Thai Definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยืดหยุ่น[khwām yeūtyun] (n) EN: flexibility ; elasticity  FR: élasticité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEXIBILITY F L EH2 K S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flexibility (n) flˌɛksəbˈɪlɪtiː (f l e2 k s @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵活性[líng huó xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #13,228 [Add to Longdo]
柔性[róu xìng, ㄖㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] flexibility, #24,676 [Add to Longdo]
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #38,595 [Add to Longdo]
伸缩性[shēn suō xìng, ㄕㄣ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #67,563 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flexibilität {f}; Anpassungsfähigkeit {f} | vertikale Flexibilitätflexibility | vertical flexibility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレキシビリティー[furekishibiritei-] (n) flexibility [Add to Longdo]
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo) [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility [Add to Longdo]
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P) [Add to Longdo]
耐屈曲[たいくっきょく, taikukkyoku] (n) flexibility; bend-tolerance [Add to Longdo]
弾力[だんりょく, danryoku] (n) elasticity; flexibility; (P) [Add to Longdo]
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability [Add to Longdo]
適応性[てきおうせい, tekiousei] (n,adj-no) adaptability; flexibility; malleability [Add to Longdo]
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flexibility
   n 1: the property of being flexible; easily bent or shaped [syn:
      {flexibility}, {flexibleness}] [ant: {inflexibility},
      {inflexibleness}]
   2: the quality of being adaptable or variable; "he enjoyed the
     flexibility of his working arrangement" [syn: {flexibility},
     {flexibleness}] [ant: {inflexibility}, {rigidity},
     {rigidness}]
   3: the trait of being easily persuaded [syn: {tractability},
     {tractableness}, {flexibility}] [ant: {intractability},
     {intractableness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top