ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flesh out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flesh out-, *flesh out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flesh out(phrv) อ้วนขึ้น, See also: สมบูรณ์ขึ้น
flesh out(phrv) ทำให้อ้วนขึ้น, See also: ทำให้สมบูรณ์ขึ้น
flesh out(phrv) ทำให้ยาวมากขึ้น (ข้อเขียน), Syn. fatten out
flesh out(phrv) ทำให้สมจริงมากขึ้น (บทบาท), Syn. fill out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The point is I'm trying to flesh out the details of that summer.- ฉันพยายามหารายละเอียด To Kill a Mocking Girl (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flesh out
   v 1: make fat or plump; "We will plump out that poor starving
      child" [syn: {fatten}, {fat}, {flesh out}, {fill out},
      {plump}, {plump out}, {fatten out}, {fatten up}]
   2: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]
   3: become round, plump, or shapely; "The young woman is fleshing
     out" [syn: {round}, {flesh out}, {fill out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top