ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fledgling

F L EH1 JH L IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fledgling-, *fledgling*, fledgl
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fledgling(เฟลดจฺ'ลิง) n. ลูกนกที่เริ่มมีปีก,คนที่ไม่มีประสบการณ์, Syn. tyro

English-Thai: Nontri Dictionary
fledgling(n) ลูกนก,คนด้อยประสบการณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEDGLING F L EH1 JH L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fledgling (n) flˈɛʤlɪŋ (f l e1 jh l i ng)
fledglings (n) flˈɛʤlɪŋz (f l e1 jh l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kòu, ㄎㄡˋ, ] fledglings [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küken {n} | Küken {pl}fledgling | fledglings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
乳臭児[にゅうしゅうじ, nyuushuuji] (n) greenhorn; fledgling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fledgling
   adj 1: (of a young bird) having acquired its flight feathers; "a
       fledgling robin" [syn: {fledgling(a)}, {fledgeling(a)}]
   2: young and inexperienced; "a fledgling enterprise"; "a
     fledgling skier"; "an unfledged lawyer" [syn: {fledgling},
     {unfledged}, {callow}]
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]
   2: young bird that has just fledged or become capable of flying
     [syn: {fledgling}, {fledgeling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top