ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fleck

F L EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fleck-, *fleck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fleck(n) จุด, See also: ผงธุลี, รอยด่าง, Syn. speck, spot
fleck(vt) ทำให้เกิดจุดด่าง, Syn. spot, dapple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fleck(เฟลค) n. จุด,ด่าง,ปาน,แต้ม,เม็ดเล็ก,จำนวนเล็กน้อย,ทำให้เป็นจุด,แต้ม., See also: flecky adj., Syn. spot

English-Thai: Nontri Dictionary
fleck(n) จุด,รอยด่าง,จุดด่าง,ปาน,รอยแต้ม
fleck(vt) ทำให้เป็นจุด,ทำให้เป็นรอยด่าง,ทำให้เป็นจุดด่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Left a little fleck of some kind.ทิ้งก้อนอะไรเล็ก ๆ\ เอาไว้ด้วย Resurrection (2008)
One fleck of blood doesn't dry on its own, so this could be from the killer.ก้อนเลือดจะไม่แห้ง\ อยู่ในเลือดเจ้าของมันเอง ดังนั้น รอยนี้\ ก็อาจมาจากฆาตกร Resurrection (2008)
Running the fleck from the shoe print?กำลังตามรอยก้อนวัตถุ จากรอยรองเท้าอยู่เหรอ? Resurrection (2008)
No, I still see flecks of red.ไม่ ฉันยังเห็นจุดแดงๆ อยู่เลย Nice Is Different Than Good (2009)
...want to volunteer to take this fleck to where all the flecks belong....จะอาสาเอาแร่นี้ ไปรวมไว้ในที่ของมัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Once we have amassed enough flecks we will set a trap.เมื่อเรารวบรวมแม่เหล็กได้มากพอแล้ว เราจะสร้างกับดัก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The last of the flecks are on their way.แร่โลหะแม่เหล็กก้อนสุดท้าย ก็กำลังมา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'm concerned about this fleck material of which they speak.ข้ามีความเป็นห่วงเรื่อง แม่เหล็กที่พวกเขาพูดถึง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, after much effort and expertise, I found calcium sulfate and flecks of grade 3003-H14 aluminum.เอ่อ หลังจากที่ใช้ความพยายามมาก และความเชี่ยวชาญ ผมพบ แคลเซียมซัลเฟสและอลูมิเนียมระดับ 3003-H14 The Death of the Queen Bee (2010)
Looks like transfer from the murder weapon-- thin flecks of iridescent metal.ดูเหมือนมาจากอาวุธที่ใช้ฆาตกรรม-- จุดเล็กๆของความวาวโลหะ The Death of the Queen Bee (2010)
I found flecks of bronze in his wounds.ผมพบจุดด่างของบรอนซ์ ในรอยบาดแผลของเขา The Bones That Weren't (2010)
For some reason, the chimps irises exhibit flecks of green.คือว่ามันจะ... ทำให้ม่านตาของลิงกลายเป็นจุดสีเขียว Rise of the Planet of the Apes (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้แมลงวัน(n) fleck, Example: ลูกชายคนที่สองของเขามีขี้แมลงวันที่คาง, Count Unit: จุด, เม็ด, Thai Definition: จุดดำเล็กๆ ที่ขึ้นตามตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
FLECK F L EH1 K
FLECKS F L EH1 K S
FLECKENSTEIN F L EH1 K AH0 N S T AY2 N
FLECKENSTEIN F L EH1 K AH0 N S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fleck (v) flˈɛk (f l e1 k)
flecks (v) flˈɛks (f l e1 k s)
flecked (v) flˈɛkt (f l e1 k t)
flecking (v) flˈɛkɪŋ (f l e1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleckchen {n}speck [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen; Flecken verursachenstain | stains | to stain [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
Fleckchen {n}; Sommersprosse {f}freckle [Add to Longdo]
Fleckenreiniger {m}; Fleckentferner {m} | Fleckenreiniger {pl}spot remover | spot removers [Add to Longdo]
Fleckenreinigung {f} | Fleckenreinigungen {pl}spot remove | spot removes [Add to Longdo]
Fleckfieber {n}epidemic typhus [Add to Longdo]
Fleckigkeit {f}blotchiness [Add to Longdo]
Fleckwasser {n}stain remover [Add to Longdo]
fleckendspecking [Add to Longdo]
fleckenfrei {adj}stainless [Add to Longdo]
fleckenlosfleckless [Add to Longdo]
fleckenlosuntainted [Add to Longdo]
fleckenlos; makellos {adj}spotless [Add to Longdo]
fleckenlos; makellos {adv}spotlessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斑点[はんてん, hanten] (n,adj-no) speck; fleck [Add to Longdo]
綿ぼこり;綿埃[わたぼこり, watabokori] (n) dustballs; cotton dust; fluff; flecks of fibre (fiber) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
染み[しみ, shimi] Fleck [Add to Longdo]
汚点[おてん, oten] Fleck, Fehler, Makel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fleck
   n 1: a small fragment of something broken off from the whole; "a
      bit of rock caught him in the eye" [syn: {bit}, {chip},
      {flake}, {fleck}, {scrap}]
   2: a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a
     leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice";
     "a fleck of red" [syn: {spot}, {speckle}, {dapple}, {patch},
     {fleck}, {maculation}]
   v 1: make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
      [syn: {spot}, {fleck}, {blob}, {blot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top