ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flaw

F L AO1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaw-, *flaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flaw(n) ข้อบกพร่อง, See also: ข้อด้อย, ข้อตำหนิ, จุดบกพร่อง, Syn. blemish, fault, defect
flaw(n) ตำหนิ, See also: รอยร้าว, รอยแตก, Syn. crack, fissure, breach
flaw(vi) เป็นรอยร้าว, See also: เกิดตำหนิ
flaw(vt) ทำให้มีตำหนิ, See also: ทำให้มีมลทิน, ทำให้เกิดรอยร้าว
flaw(n) พายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและเป็นช่วงสั้นๆ, Syn. windflaw
flawless(adj) ไม่มีตำหนิ, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีจุดบกพร่อง, ไม่มีที่ติ, Syn. faultless, perfect, unblemished, Ant. imperfect, flawed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi

English-Thai: Nontri Dictionary
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
flaw(vt) ทำให้เสีย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เป็นตำหนิ,ทำให้บกพร่อง
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flawHis flawlessly ordered life collapsed when his drug-addict brothers appeared.
flawI know companies are looking for work carried out flawlessly.
flawMy technique is without flaw.
flawParty leaders are grappling with flaws in the party system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์แบบ(adj) complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai Definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
หมดจด(adj) clear, See also: flawless, Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา, Thai Definition: ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ
ความมัวหมอง(n) blemish, See also: flaw, taint, reproach, impurity, Syn. มลทิน, ราคี, Ant. ความบริสุทธิ์, Example: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง
พิมล(adj) stainless, See also: flawless, pure, clear, Syn. ผ่องใส, ผุดผ่อง, ผ่องแผ้ว, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ปราศจากความมัวหมอง
ตำหนิ(n) flaw, See also: blemish, defect, blot, taint, Syn. มลทิน, Ant. บริสุทธิ์, Example: เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน, Thai Definition: แต่งงานแล้ว, มีภรรยาหรือสามีมาก่อนแล้ว
ตำหนิ(n) flaw, See also: birthmark, scar, mark, Syn. แผลเป็น, ไฝ, ปาน, Example: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้
ราคี(n) flaw, See also: defect, Syn. ความมัวหมอง, ราคิน, มลทิน, Example: นักข่าวลากกองทัพเข้าไปแปดเปื้อนราคีการเมือง โดยไม่แยแสถึงความคิดคำนึงของประชาชน
ราคิน(n) flaw, See also: defect, Syn. ราคี, มลทิน, Notes: (สันสกฤต)
มลทิน(n) flaw, See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain, Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์, ความสกปรก, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Example: เขามีมลทินในคดียักยอกทรัพย์ของบริษัท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขนแมว(n) flaw, See also: scratches on a gem, imperfection, spot, blot, Example: เพชรเม็ดนี้ขายได้ราคาไม่ดีเพราะยังมีรอยขนแมวอยู่บนผิว, Thai Definition: รอยเป็นเส้นๆ อยู่บนสิ่งที่ขัดเงายังไม่เกลี้ยงหรือบนผิวของเพชรที่เจียระไนแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดอ่อน[jut øn] (n, exp) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit  FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ไม่มีข้อบกพร่อง[mai mī khø bokphrǿng] (adj) EN: flawless ; irreproachable
ไม่มีที่ติ[mai mī thī ti] (adv) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly  FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (v) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed  FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (adj) EN: imperfect ; incomplete ; flawed  FR: imparfait ; défectueux
มลทิน[monthin] (n) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion  FR: souillure [f] ; impureté [f]
ราคี[rākhī] (n) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach   FR: souillure [f] ; tache [f]
รอย[røi] (n) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw  FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
สะอาด[sa-āt] (adj) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted  FR: propre ; net

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAW F L AO1
FLAWN F L AO1 N
FLAWS F L AO1 Z
FLAWED F L AO1 D
FLAWLESS F L AO1 L AH0 S
FLAWLESSLY F L AO1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaw (n) flˈɔː (f l oo1)
flaws (n) flˈɔːz (f l oo1 z)
flawed (j) flˈɔːd (f l oo1 d)
flawless (j) flˈɔːləs (f l oo1 l @ s)
flawlessly (a) flˈɔːləsliː (f l oo1 l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, ] flaw; knot, #367,251 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きず音;傷音[きずおん, kizuon] (n) flaw noise [Add to Longdo]
汚点[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P) [Add to Longdo]
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P) [Add to Longdo]
玉にきず;玉に疵;玉に瑕[たまにきず, tamanikizu] (n) flaw in the crystal; fly in the ointment [Add to Longdo]
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
細謹[さいきん, saikin] (n) slight flaw [Add to Longdo]
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
汚点[おてん, oten] flaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flaw
   n 1: an imperfection in an object or machine; "a flaw caused the
      crystal to shatter"; "if there are any defects you should
      send it back to the manufacturer" [syn: {defect}, {fault},
      {flaw}]
   2: defect or weakness in a person's character; "he had his
     flaws, but he was great nonetheless"
   3: an imperfection in a plan or theory or legal document that
     causes it to fail or that reduces its effectiveness
   v 1: add a flaw or blemish to; make imperfect or defective [syn:
      {flaw}, {blemish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top