ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatter

F L AE1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatter-, *flatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flatter(vt) ยกยอ, See also: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น, Syn. praise, fawn, wheedle, Ant. condemn, denounce
flatter(vt) ทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง, Syn. enhance, set off
flatter(n) เครื่องมือที่ทำให้เหล็กแบนของช่างตีเหล็ก
flattery(n) การประจบสอพลอ, See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง, Syn. adulation, overpraise, laudation
flatteringly(adv) อย่างประจบสอพลอ
flatter oneself(phrv) ประจบ, See also: ยกยอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
unflattering(อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ

English-Thai: Nontri Dictionary
flatter(vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatterFlatterers look like friends, as wolves like dogs.
flatterHe flattered himself that he was the best actor.
flatterHe flatters himself he will win.
flatterHe flatters himself that he is second to none in finance.
flatterHe flatters himself that he is something of a poet.
flatterHe flatters himself that he is the best speaker of English.
flatterHe is easily flattered.
flatterHe took her remarks as flattery.
flatterI flatter myself that I'm the best golfer in the club.
flatterIf you flatter him, he'll do anything.
flatterI'm really flattered to hear that.
flatterIn a word, he is a flatterer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างประจบ(v) flatter, See also: cuury favour with, fawn over, adulate, toady, Syn. ประจบประแจง, ประจบสอพลอ, Example: เธอมองดูลูกด้วยสายตาที่ทั้งขำและอยากทำโทษ แต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อนทุกที
ประจ๋อประแจ๋(v) flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
ยอ(v) praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai Definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
ป้อยอ(v) flatter, See also: fawn upon, lavish praise on, Syn. เยินยอ, Example: เมื่อมีฐานะและชื่อเสียง ใครๆ ก็เข้ามาป้อยอเขากันหลายคนอย่างหวังผล, Thai Definition: ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี
ปะเหลาะ(v) flatter, See also: fawn on, wheedle, cajole, fool, trick, Syn. ประจบ, ฉอเลาะ, Example: หนูมาปะเหลาะฉันเพราะอยากขนมใช่ไหม, Thai Definition: หลอกด้วยการหว่านล้อมหรือพูดหวาน
เลียแข้งเลียขา(v) flatter, See also: adulate, fawn on, Syn. ประจบประแจง, สอพลอ, Example: เขาเลียแข้งเลียขาเจ้านายจนได้ขึ้นเงินเดือนก่อนใคร, Thai Definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ, Notes: (ปาก)
อี๋อ๋อ(v) flatter, See also: blandish, Syn. อี๋, Example: ตำรวจบางคนวางตัวไม่เหมาะสม ไปอี๋อ๋อกับหญิงที่มาด้วย โดยไม่คิดว่าตัวอยู่ในเครื่องแบบ, Thai Definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
อี๋(v) flatter, See also: blandish, Syn. อี๋อ๋อ, Thai Definition: กิริยาที่แสดงอาการเอาอกเอาใจ หรือประจบประแจง
ตีคอ(v) cajole, See also: flatter for a favour, wheedle, Syn. พูดประจบ, Thai Definition: พูดให้ต้องใจหรือให้ถูกอกถูกใจเพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
ยกยอ(v) flatter, See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize, Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น, Example: เขาถูกยกยอจนลอยฟ้า, Thai Definition: พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
ฉอเลาะ[chølǿ] (v) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with  FR: flatter ; enjôler
คุยโม้[khui mō] (v, exp) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow  FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
โม้[mō] (v) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn  FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
ออดอ้อนออเซาะ[øt-øn øsǿ] (v, exp) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words
พูดปากหวาน[phūt pākwān] (v, exp) FR: flatter ; enjôler
ประจบ[prajop] (v) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to  FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ประจบประแจง[prajop prajaēng] (v) EN: butter up ; flatter  FR: flatter ; passer de la pommade à ; flatter qn. pour en obtenir qch.
สอพลอ[søphlø] (v) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots  FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATTER F L AE1 T ER0
FLATTERY F L AE1 T ER0 IY0
FLATTERED F L AE1 T ER0 D
FLATTERING F L AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatter (v) flˈætər (f l a1 t @ r)
flatters (v) flˈætəz (f l a1 t @ z)
flattery (n) flˈætəriː (f l a1 t @ r ii)
flattered (v) flˈætəd (f l a1 t @ d)
flatterer (n) flˈætərər (f l a1 t @ r @ r)
flatterers (n) flˈætərəz (f l a1 t @ r @ z)
flatteries (n) flˈætərɪz (f l a1 t @ r i z)
flattering (v) flˈætərɪŋ (f l a1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ē, ㄜ, ] flatter, #499 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] flatter; charm, #12,300 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] flatter, #21,841 [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] flatter; cajole, #33,105 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, / ] flatter; to please, #58,159 [Add to Longdo]
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, / ] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking, #66,501 [Add to Longdo]
谀辞[yú cí, ㄩˊ ㄘˊ, / ] flattering words, #374,476 [Add to Longdo]
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, / ] flatterer; toady, #396,850 [Add to Longdo]
谄媚者[chǎn mèi zhě, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] flatterer, #402,775 [Add to Longdo]
奉承者[fèng chéng zhě, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄜˇ, ] flatterer, #484,546 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flatterhaftigkeit {f}; Unbeständigkeit {f}; Lebhaftigkeit {f}volatility [Add to Longdo]
Flatterhaftigkeit {f}; Sprunghaftigkeit {f}flightiness [Add to Longdo]
Flattern {n}; Überlastung {f}thrashing [Add to Longdo]
Flattersatz {m}ragged type [Add to Longdo]
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty [Add to Longdo]
flatternto flacker [Add to Longdo]
flattern | flatternd | geflattert | flattert | flatterteto flutter | fluttering | fluttered | flutters | fluttered [Add to Longdo]
flatternto jitter [Add to Longdo]
flattern | flatternd | flattert | flatterteto shimmy | shimming; shimmying | shimmies | shimmied [Add to Longdo]
flattern; wehento wave [Add to Longdo]
flattern; huschen | flatternd; huschend | geflattert; gehuschtto flit | flitting | flitted [Add to Longdo]
flatterteflaffered [Add to Longdo]
flatterndflittering [Add to Longdo]
flattertflitters [Add to Longdo]
flatterteflittered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
おべっか[obekka] (n) flattery [Add to Longdo]
おべんちゃら[obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
みんみん[minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
チャラい;ちゃらい[chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery [Add to Longdo]
ボディーコンシャス[bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flatter
      v 1: praise somewhat dishonestly [syn: {flatter}, {blandish}]
           [ant: {belittle}, {disparage}, {pick at}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top