ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flatbed

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatbed-, *flatbed*, flatb, flatbe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flatbed press; bed plate pressเครื่องพิมพ์แท่นนอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flatbed(n) รถพ่วง, รถลาก ที่ไม่มีหลังคาหรือฝาพนัง (เหมือนที่ใช้ขนส่งตู้สินค้า)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we flatbed it over to Long Beach, ship it across the Pacific.จากนั้นนำมาตบแต่งมันใหม่ ส่งไปยังท่าเรืออ่าวลองบีช ขึ้นเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก Sunset (2010)
There's some dude out back with a flatbed full of scrap metal.ทั้งกระบะมันมีแต่เศษเหล็ก Blood Feud (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATBED F L AE1 T B EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatbed (n) flˈætbɛd (f l a1 t b e d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラットベットスキャナ[furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド[furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.) [Add to Longdo]
フラットベッドスキャナ[furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
平面プロッタ[へいめんプロッタ, heimen purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatbed
   n 1: freight car without permanent sides or roof [syn:
      {flatcar}, {flatbed}, {flat}]
   2: an open truck bed or trailer with no sides; used to carry
     large heavy objects

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top