ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flat out

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flat out-, *flat out*
English-Thai: Longdo Dictionary
flat out(adj, adv, colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.
flat out(adv, colloq) อย่างตรงไปตรงมา เช่น Just about 100 percent of everything you read was flat out wrong., He stated his opinion flat out., Syn. bluntly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flat outShurrup! Don't make such a fuss over a little headache. I'm flat out of magical power - this is all your fault!
flat outYou were about to dump her flat out, weren't you?

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっからかん[sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flat out
   adv 1: in a blunt direct manner; "he spoke bluntly"; "he stated
       his opinion flat-out"; "he was criticized roundly" [syn:
       {bluffly}, {bluntly}, {brusquely}, {flat out}, {roundly}]
   2: at top speed; "he ran flat out to catch the bus"; "he was off
     down the road like blue murder" [syn: {flat out}, {like blue
     murder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top