ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flare

F L EH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flare-, *flare*
English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare(vi) ี่ลุกวูบวาบ (ไฟ), See also: แลบ เปลวไฟ, Syn. blaze, flicker, burn up
flare(n) การลุกไหม้อย่างรวดเร็วและสว่างไสว
flare(n) เครื่องมือที่ทำให้เกิดเปลวไฟ เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
flare(vi) ระเบิด (อารมณ์, ความรุนแรง), See also: ปะทุ, พลุ่ง, Syn. erupt
flare(vi) กว้างขึ้น, See also: ผายออก, บานออก, Syn. widen, broaden, spread out, Ant. narrow
flare up(phrv) ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up(phrv) รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น, Syn. fire up, flame out, flame up, flare out
flare-up(n) การระเบิดอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรง, Syn. outburst
flare-up(n) การปะทุของไฟ, See also: การลุกขึ้นอีกอย่างฉับพลันของไฟ
flare out(phrv) พูดอย่างโกรธ, Syn. flare up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm

English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flare connectionการต่อแบบปลายบาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flare, aqueousน้ำในห้องหน้าม่านตาขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaresผื่นแดง,อาการแดง,ผื่นสีแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flareShe flared up at the sight of her husband walking with other woman.
flareShe flared up with anger.
flareThere was a flare-up between local residents and state regulators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นเป็นเจ้าเข้า(v) get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai Definition: อาการแสดงความโกรธ
เต้นผาง(v) get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai Definition: อาการแสดงความโกรธ
ฉุน(v) get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai Definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ดาลโทสะ(v) be furious, See also: flare up, rage, be angry, be wrathful, Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง, Example: แม่ค้าดาลโทสะกับลูกค้าที่เรื่องมาก, Thai Definition: บังเกิดความโกรธถึงขนาด, ลุแก่โทสะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
โกรธ[krōt] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended  FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธขึ้ง[krōtkheung] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious
ปืนสัญญาณ[peūn sanyān] (n, exp) EN: flare pistol ; signal pistol  FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
ระเบิดสัญญาณ[raboēt sanyān] (num) EN: signal flare
แวบ[waēp] (v) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames  FR: flasher ; fuser
วาบ[wāp] (v) EN: flare ; flash  FR: étinceler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLARE F L EH1 R
FLARED F L EH1 R D
FLARES F L EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flare (v) flˈɛəʳr (f l e@1 r)
flared (v) flˈɛəʳd (f l e@1 d)
flares (v) flˈɛəʳz (f l e@1 z)
flare-up (n) flˈɛəʳr-ʌp (f l e@1 r - uh p)
flare-ups (n) flˈɛəʳr-ʌps (f l e@1 r - uh p s)
flare-path (n) flˈɛəʳ-paːθ (f l e@1 - p aa th)
flare-paths (n) flˈɛəʳ-paːðz (f l e@1 - p aa dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, / ] flare; flash, #517,326 [Add to Longdo]
爆炸的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] flare dud [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtgeschoss {n}; Leuchtrakete {f}; Leuchtkugel {f} | Leuchtgeschosse {pl}; Leuchtraketen {pl}; Leuchtkugeln {pl}flare | flares [Add to Longdo]
Leuchtpfad {m}flare path [Add to Longdo]
Leuchtpistole {f} | Leuchtkäfer {pl}flare pistol | fireflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん[kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
カッとなる;かっとなる[katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage [Add to Longdo]
フレアー(P);フレア[furea-(P); furea] (n,adj-no) flare; (P) [Add to Longdo]
フレアースカート[furea-suka-to] (n) flare skirt [Add to Longdo]
フレア星[フレアせい, furea sei] (n) flare star [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
照明弾[しょうめいだん, shoumeidan] (n) a flare [Add to Longdo]
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at [Add to Longdo]
太陽フレア[たいようフレア, taiyou furea] (n) solar flare [Add to Longdo]
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flare
   n 1: a shape that spreads outward; "the skirt had a wide flare"
      [syn: {flare}, {flair}]
   2: a sudden burst of flame
   3: a burst of light used to communicate or illuminate [syn:
     {flare}, {flash}]
   4: reddening of the skin spreading outward from a focus of
     infection or irritation
   5: a sudden recurrence or worsening of symptoms; "a colitis
     flare"; "infection can cause a lupus flare"
   6: a sudden eruption of intense high-energy radiation from the
     sun's surface; associated with sunspots and radio
     interference [syn: {solar flare}, {flare}]
   7: am unwanted reflection in an optical system (or the fogging
     of an image that is caused by such a reflection)
   8: a sudden outburst of emotion; "she felt a flare of delight";
     "she could not control her flare of rage"
   9: a device that produces a bright light for warning or
     illumination or identification
   10: a short forward pass to a back who is running toward the
     sidelines; "he threw a flare to the fullback who was tackled
     for a loss" [syn: {flare pass}, {flare}]
   11: (baseball) a fly ball hit a short distance into the outfield
   v 1: burn brightly; "Every star seemed to flare with new
      intensity" [syn: {flare}, {flame up}, {blaze up}, {burn
      up}]
   2: become flared and widen, usually at one end; "The bellbottom
     pants flare out" [syn: {flare out}, {flare}]
   3: shine with a sudden light; "The night sky flared with the
     massive bombardment" [syn: {flare}, {flame}]
   4: erupt or intensify suddenly; "Unrest erupted in the country";
     "Tempers flared at the meeting"; "The crowd irrupted into a
     burst of patriotism" [syn: {erupt}, {irrupt}, {flare up},
     {flare}, {break open}, {burst out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top