ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fit in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fit in-, *fit in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit in(phrv) บรรจุลงใน, Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in(phrv) หาเวลาเพื่อ, Syn. crowd in, squeeze in
fit into(phrv) ทำให้เหมาะสมกับ, Syn. fit in, fit in with
fit in with(phrv) ทำให้เข้ากันได้, See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ, Syn. fill in, fit into

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fit inAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
fit inHis ideas do not fit in with mine.
fit inHis proposals did not fit in with our aims.
fit inI can't fit in with them.
fit inI don't think this is the box that this toy came in; it won't fit in.
fit inI will not be able to fit in with the city life.
fit inSuch conduct doesn't fit in with your reputation.
fit inThis table is fine except in one respect - it will not fit into my room.
fit inThis table is fine except in one respect - it won't fit into my room.
fit inTwo thousand people fit into this hall.
fit inYour plan must fit in with mine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูช้าง[hūchāng] (n) EN: board cut to a right angle to fit into corners

Japanese-English: EDICT Dictionary
現物給付[げんぶつきゅうふ, genbutsukyuufu] (n) benefit in kind [Add to Longdo]
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut) [Add to Longdo]
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge) [Add to Longdo]
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to [Add to Longdo]
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation [Add to Longdo]
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fit in
   v 1: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
      concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
      {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top