ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finite

F AY1 N AY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finite-, *finite*
Possible hiragana form: ふぃにて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finite(adj) มีขอบเขต, See also: มีเขตจำกัด, มีที่สิ้นสุด, Syn. limited, bounded, Ant. boundless
finite(n) สิ่งที่มีขอบเขต, Syn. limit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finite(ไฟ'ไนทฺ) adj. มีขอบเขต,มีเขตจำกัด,ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจนวัดไม่ได้,ไม่ใช่ศูนย์. n. สิ่งที่มีขอบเขต., See also: finitely adv. finiteness n., Syn. limited, fixed, Ant. infinite, eternal
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
difinitelyadv. อย่างแน่นอน,เด็ดขาด. interj. แน่นอน,เด็ดขาด, Syn. surely
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact, Ant. precise, exact
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody
infinite(อิน'ฟะนิท) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีขอบเขต,เหลือคณานับ,สมบูรณ์,ไม่หมดสิ้น. n. สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด,บริเวณที่ไม่มีขอบเขต,อวกาศ. -Phr. (the Infinite,the Infinite Being พระผู้เป็นเจ้า) ., See also: infinitely adv. infiniteness n. คำที่มีควา
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
infinitestimal(อินฟินนิเทส'ทะเมิล) adj.,n. (จำนวน) เล็กน้อยเหลือเกิน,เล็กน้อยจนวัดไม่ได้,เล็กน้อยสุดประมาณ., Syn. tiny, minute

English-Thai: Nontri Dictionary
finite(adj) จำกัด,แท้,แน่นอน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
indefinite(adj) ไม่จำกัด,ไม่ตายตัว,ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finiteอันตะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finiteอันตะ, จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite algebraอันตพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite differenceผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference equationสมการเชิงผลต่างอันตะ [มีความหมายเหมือนกับ difference equation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference operatorตัวดำเนินการผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite element methodวิธีสมาชิกจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite fieldฟีลด์จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite geometryอันตเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite groupกรุปจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finite differencesผลต่างอันตะ [TU Subject Heading]
Finite element methodไฟไนต์เอลิเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Finite element methodวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
finite sequenceลำดับจำกัด, ลำดับจำกัด ลำดับที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...., 20 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite seriesอนุกรมจำกัด, อนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite setเซตจำกัด, เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Finite volume methodไฟไนต์วอลุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finiteDeath ends man's finite existence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[anan] (adj) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal  FR: infini ; éternel
อนุกรมอนันต์[anukrom anan] (n, exp) EN: infinite series
อนุกรมจำกัด[anukrom jamkat] (n, exp) EN: finite series
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยไม่จำกัดเวลา[dōi mai jamkat wēlā] (adv) EN: for an indefinite period of time
กะจิริด[kajirit] (adj) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[khā ilektrøn aēffinitī] (n, exp) EN: electron affinity  FR: affinité électronique [f]
ขาดลอย[khātløi] (adv) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely  FR: absolument
กระจ่าง[krajāng] (adv) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently  FR: clairement ; distinctement
กริยาแท้[kriyā thaē] (n, exp) EN: finite verb

CMU English Pronouncing Dictionary
FINITE F AY1 N AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finite (j) fˈaɪnaɪt (f ai1 n ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限元[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, ] finite element (method), #34,175 [Add to Longdo]
有限元法[yǒu xiàn yuán fǎ, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, ] finite element method, #74,333 [Add to Longdo]
有限群[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, ] finite group (math.), #259,107 [Add to Longdo]
有限单元[yǒu xiàn dān yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] finite element (method) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finite Elemente [math.]finite elements [Add to Longdo]
Finite Elemente Methode [math.]finite element method [Add to Longdo]
endliche Teilüberdeckung {f} [math.]finite subcover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もち[mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
アフィニティ[afinitei] (n) {comp} affinity [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
インフィニティ;インフィニティー[infinitei ; infinitei-] (n) infinity [Add to Longdo]
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
[しか, shika] (adj-t,adv-to) (See 確たる証拠) certain; definite [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp,n,adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
無限ループ[むげんループ, mugen ru-pu] infinite loop, closed loop [Add to Longdo]
有限要素法[ゆうげんようそほう, yuugenyousohou] Finite Element Method, FEM [Add to Longdo]
有限[ゆうげん, yuugen] finite [Add to Longdo]
無限[むげん, mugen] infinite [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finite
   adj 1: bounded or limited in magnitude or spatial or temporal
       extent [ant: {infinite}]
   2: of verbs; relating to forms of the verb that are limited in
     time by a tense and (usually) show agreement with number and
     person [ant: {infinite}, {non-finite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top