ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finis

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finis-, *finis*, fini
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finis(int) สุดท้าย, See also: ตอนจบ, จบ, อวสาน, Syn. end, conclusion
finish(vt) เสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, Syn. complete, conclude, round off
finish(vt) จบ, See also: ยุติ, สำเร็จ, Syn. end, terminate, Ant. start, begin
finish(n) ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start
finish(vt) กิน (จนหมด), See also: จัดการอาหาร จนหมด, Syn. consume, devour, eat, Ant. gather, store
finish(vt) ชักเงา, See also: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา, Syn. lacquer, polish, coat, Ant. roughen
finish(n) พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ, Syn. texture, surface
finished(adj) ยุติ, See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป, Syn. completed, ended
finished(adj) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์), See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว, Syn. completed, done
finished(adj) ไม่มีผลอีกต่อไป, See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป, Syn. doomed, ruined

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finis(ฟิน'นิส,ฟีนี',ไฟ'นิส) n. สุดท้าย,ตอนจบ,การสรุป, Syn. end
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
photofinish(โฟ'โทฟินนิช) n. การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันมาก จนต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน., See also: photofinish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
finis(n) ตอนจบ,อวสาน,การสิ้นสุด,วาระสุดท้าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finish(vt) ทำให้เสร็จ,สิ้นสุด,ลงท้าย,หมด,ยุติ
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา,ไม่ได้เสริมแต่ง,ยังไม่เสร็จ,ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finish๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish coatสีชั้นสุดท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish of dentureการตกแต่งฟันปลอมให้เสร็จ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]
Finishingการตกแต่งขั้นสุดท้าย [TU Subject Heading]
Finishing Lineขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finisA few minutes after he finished his work, he went to bed.
finisA fine dessert finished the meal.
finisAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
finisAfter he finished supper, he began to read the novel.
finisAfter he had finished his homework he went out for a walk.
finisAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
finisAfter I had finished the job, I went to bed.
finisAfter they had finished their work, they went out.
finisAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
finisAfter we finished working, we enjoyed talking together.
finisAll he wanted was time to finish his painting.
finisAll we can do is carry on the work until we finish it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จ(v) finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
สิ้นสุด(v) end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ
จบสิ้น(v) finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
แล้วเสร็จ(v) finish, See also: complete, Syn. เสร็จ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เขื่อนภูมิพลเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507, Thai Definition: สิ้นสุดงาน
ลุล่วง(v) accomplish, See also: finish, achieve, attain, Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง, Ant. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง, Example: เราควรตั้งใจปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ, Thai Definition: เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
เสร็จสิ้น(v) end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
ปติยัต(v) finish, See also: prepare, fulfill, decorate, adorn, Syn. ตระเตรียม, ตกแต่ง, ทำให้เสร็จ, Example: คัมภีร์ปุราณะปติยัตโดยพราหมณาจารย์, Notes: (บาลี)
จบเรื่อง(v) end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
เส้นชัย(n) finish line, Example: นักวิ่งของไทยเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร, Thai Definition: แนวที่กำหนดเป็นเขตสิ้นสุดการแข่งขันกีฬา
หลักชัย(n) goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[heūat] (v) EN: be finished ; dissapear
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบบริบูรณ์[jop børibūn] (v, exp) EN: end ; come to an end ; finish ; complete
จบเกม[jop kēm] (v, exp) EN: be end ; be finished
จบเรื่อง[jop reūang] (v, exp) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end
จบสิ้น[jopsin] (v) EN: finish ; end ; stop ; complete
จอดไม่ต้องแจว[jøt mai tǿng jaēo] (xp) EN: come to the end ; be finished for
การยุติ[kān yuti] (n) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration
กึ่งสำเร็จรูป[keung-samretrūp] (adj) EN: semi-finished  FR: semi-fini

CMU English Pronouncing Dictionary
FINISH F IH1 N IH0 SH
FINISHED F IH1 N IH0 SH T
FINISHER F IH1 N IH0 SH ER0
FINISHES F IH1 N IH0 SH IH0 Z
FINISHERS F IH1 N IH0 SH ER0 Z
FINISHING F IH1 N IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finis (n) fˈɪnɪs (f i1 n i s)
finish (v) fˈɪnɪʃ (f i1 n i sh)
finished (v) fˈɪnɪʃt (f i1 n i sh t)
finishes (v) fˈɪnɪʃɪz (f i1 n i sh i z)
finishing (v) fˈɪnɪʃɪŋ (f i1 n i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng, #170 [Add to Longdo]
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] finished goods; a finished product, #5,852 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] finished, #52,371 [Add to Longdo]
终点线[zhōng diǎn xiàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] finishing line, #64,925 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, ] finish, to go around [Add to Longdo]
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ, / ] finished; to be done with sth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
されてしまった[sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
し終える;為終える[しおえる, shioeru] (v1,vt) to finish [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ちゃった[chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
ちょんになる[chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
やりっぱ[yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finis
   n 1: the temporal end; the concluding time; "the stopping point
      of each round was signaled by a bell"; "the market was up
      at the finish"; "they were playing better at the close of
      the season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis},
      {finish}, {last}, {conclusion}, {close}]
   2: the concluding part of any performance [syn: {finale},
     {close}, {closing curtain}, {finis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top