ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finding

F AY1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finding-, *finding*, find
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finding(n) ผลของการสืบค้น, See also: ผลของการค้นหา
finding(n) คำตัดสินของศาล, Syn. verdict, decision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finding(ไฟ'ดิง) n. การค้นหา,การตรวจสอบ,การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,คำพิพากษา,คำวินิจฉัย, See also: findings n., pl. เครื่องมือช่าง, เครื่องมือเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย, Syn. result, answer, verdict

English-Thai: Nontri Dictionary
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finding๑. สิ่งตรวจพบ๒. ภาวะตรวจพบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
findingคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding of a juryคำวินิจฉัยของคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Findingการค้นหาความจริง [การแพทย์]
Finding, Operativeพบเห็นในขณะผ่าตัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
finding(n) ข้อค้นพบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
findingDid you have any difficulty in finding my house?
findingFather spoke about how important school will be for finding a job when I am older.
findingFinding an apartment can be difficult.
findingFinding a solution that worked was a process of trial and error.
findingFinding it hard to make ends meet on his income, she started to work.
findingFinding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.
findingFinding Philip, he said to him...
findingHe didn't have so much trouble finding a job as he thought he would.
findingHe had difficulty in finding his way to the hotel.
findingHe had no difficulty in finding the place.
findingHe had no luck in finding work.
findingHe is above finding fault with others.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำวินิจฉัย[khamwinitchai] (n) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication
ผลการตรวจ[phon kān trūat] (n, exp) EN: findings
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[phon kān winitchai khøthetjing] (n, exp) EN: finding

CMU English Pronouncing Dictionary
FINDING F AY1 N D IH0 NG
FINDINGS F AY1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finding (v) fˈaɪndɪŋ (f ai1 n d i ng)
findings (n) fˈaɪndɪŋz (f ai1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发现物[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄨˋ, / ] finding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsfindung {f}finding of justice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit [Add to Longdo]
レーウィン[re-uin] (n) rawin (radio wind direction finding) [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P) [Add to Longdo]
研究結果[けんきゅうけっか, kenkyuukekka] (n) results of a scientific investigation; findings; (P) [Add to Longdo]
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding [Add to Longdo]
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious [Add to Longdo]
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation [Add to Longdo]
事実調査[じじつちょうさ, jijitsuchousa] (n) fact-finding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finding
   n 1: the act of determining the properties of something, usually
      by research or calculation; "the determination of molecular
      structures" [syn: {determination}, {finding}]
   2: the decision of a court on issues of fact or law
   3: something that is found; "the findings in the
     gastrointestinal tract indicate that he died several hours
     after dinner"; "an area rich in archaeological findings"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top