ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filthy

F IH1 L TH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filthy-, *filthy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filthy(adj) หยาบคาย, See also: ลามก, เลวทราม, Syn. dirty, lewd, smutty
filthy(adj) สกปรกที่สุด, See also: โสโครก, Syn. dirty, dusty, muddy, spotty, Ant. clean
filthy(adv) มหาศาล (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างมาก
filthy(sl) อย่างมาก (รวย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean

English-Thai: Nontri Dictionary
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filthyHe was always filthy and looked like he wasn't given enough food.
filthyJoe's idea for a new kind of car will make him filthy rich.
filthyStop telling those filthy stories.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซกมก(adj) dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ลามก(adj) pornographic, See also: filthy, lewd, obscene, indecent, dirty, smutty, Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต, Example: รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือลามก, Notes: (บาลี)
มอมแมม(adj) dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai Definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
สกปรก(adj) dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai Definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
น้ำครำ(n) dirty water, See also: filthy water, waste water, Syn. น้ำเสีย, น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด, Ant. น้ำดี, น้ำสะอาด, Example: ในบริเวณชุมชนแออัดมักพบน้ำครำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อยุงลายอยู่มาก, Thai Definition: น้ำโสโครกที่ขังอยู่ในแอ่งตามใต้ถุนเป็นต้น
คร่ำเครอะ(adj) filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
สกปรก(adj) filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลามก[lāmok] (adj) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty  FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เละเทะ[lethe] (v) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
มอมแมม[mǿmmaem = mømmaēm] (adj) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
สกปรก[sokkaprok] (adj) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled  FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
โสมม[sōmom] (adj) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul  FR: sale ; dégoûtant
หยาบโลน[yāplōn] (adj) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty  FR: impudique ; obscène ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
FILTHY F IH1 L TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filthy (j) fˈɪlθiː (f i1 l th ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, ] filthy; vulgar; debased, #22,356 [Add to Longdo]
污言秽语[wū yán huì yǔ, ㄨ ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] filthy speech; obscenities, #73,976 [Add to Longdo]
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, / ] filthy; nasty; sordid; impure (motives) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnöder Mammonfilthy lucre [Add to Longdo]
schmutzig; schmierig; unsauber; schmuddelig; versifft [ugs.] {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfilthy | filthier | filthiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P) [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filthy
   adj 1: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive
       matter; "as filthy as a pigsty"; "a foul pond"; "a nasty
       pigsty of a room" [syn: {filthy}, {foul}, {nasty}]
   2: vile; despicable; "a dirty (or lousy) trick"; "a filthy
     traitor" [syn: {dirty}, {filthy}, {lousy}]
   3: characterized by obscenity; "had a filthy mouth"; "foul
     language"; "smutty jokes" [syn: {cruddy}, {filthy}, {foul},
     {nasty}, {smutty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top