ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fill out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fill out-, *fill out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fill out(phrv) ผสมตามคำแนะนำของแพทย์
fill out(phrv) กางออก, See also: พองออก
fill out(phrv) อ้วนขึ้น, Syn. fatten out, flesh out, plump out
fill out(phrv) เขียนตัวใหญ่ขึ้น, Syn. fatten out, flesh out, pad out
fill out(phrv) กรอก, See also: เขียนลงใน, Syn. fill in, fill out, make out, write out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fill outBe sure to fill out the registration form in person.
fill outCould you fill out the medical certificate for my son's school?
fill outFill out the form in ballpoint.
fill outFill out this form, please.
fill outOh, just fill out this form.
fill outPlease fill out the Customs Declaration Form.
fill outPlease fill out this form.
fill outPlease fill out this form first.
fill outPlease fill out this questionnaire and send it to us.
fill outPlease help me fill out this from.
fill outPlease tell me how to fill out the disembarkation card?
fill outThen you just have to fill out this card.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอกแบบฟอร์ม[krøk baēpføm] (v, exp) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form  FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
กรอกใบสมัคร[krøk bai samak] (v, exp) EN: fill out an application form  FR: compléter un formulaire d'inscription
กรอกเช็ค[krøk chek] (v, exp) EN: fill out a cheque  FR: libeller un chèque

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] fill out or in (information on a form) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Füllen Sie bitte das Formular aus!Fill out this form, please! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fill out
   v 1: write all the required information onto a form; "fill out
      this questionnaire, please!"; "make out a form" [syn:
      {complete}, {fill out}, {fill in}, {make out}]
   2: make bigger or better or more complete [syn: {round out},
     {fill out}]
   3: supplement what is thought to be deficient; "He eked out his
     meager pay by giving private lessons"; "Braque eked out his
     collages with charcoal" [syn: {eke out}, {fill out}]
   4: line or stuff with soft material; "pad a bra" [syn: {pad},
     {fill out}]
   5: make fat or plump; "We will plump out that poor starving
     child" [syn: {fatten}, {fat}, {flesh out}, {fill out},
     {plump}, {plump out}, {fatten out}, {fatten up}]
   6: become round, plump, or shapely; "The young woman is fleshing
     out" [syn: {round}, {flesh out}, {fill out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top