ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

file

F AY1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -file-, *file*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
file(n) แฟ้มเอกสาร, See also: แฟ้มเก็บเอกสาร, Syn. folder, filing, repository
file(n) แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file(n) เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
file(n) แถว, See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์, Syn. column, line, row
file(vt) จัดเข้าแฟ้ม, See also: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
file(vt) ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
file(vt) ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์, See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
file(vi) เดินแถว, See also: เดินเรียงแถว
file(n) ตะไบ
file(vt) ตะไบ, See also: ถูด้วยตะไบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
file conversionการแปลงสภาพแฟ้มหมายถึง การแปลงรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลจาก แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้นำไปใช้กับโปรแกรม ต่างชนิดกันได้ เช่น ถ้าต้องการจะใช้โปรแกรม Word Perfect เรียกแฟ้มข้อมูลที่พิมพ์เก็บไว้โดยใช้โปรแกรม WordStar มาดูบนจอภาพ ก็จะต้องมีการแปลงสภาพแฟ้มจากแฟ้ม ข้อมูลของ Word Perfect เป็น WordStar ก่อน ดู import ประกอบ
file creationการสร้างแฟ้มหมายถึงการสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาเพื่อเก็บสารสนเทศต่าง ๆ โดยกำหนดแบ่งเป็นเขตข้อมูลว่า จะให้มีกี่เขต แต่ละเขตจะต้องใช้ความยาวเท่าใด
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
file handleรหัสเข้าสู่แฟ้มหมายถึง รหัสลับที่ใช้เป็นทางเข้าสู่แฟ้มข้อมูลในระบบดอส โดยปกติ เรา เพียงบอกแต่ชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการให้ แต่ถ้าเป็นเรื่องลับ เราอาจสั่งให้ คอมพิวเตอร์นำชื่อไปแปลงเป็นตัวเลขก่อน ตัวเลขเหล่านี้ เรียกว่า " file handle" การเข้าสู่แฟ้มข้อมูล ต้องใช้รหัส เหล่านั้นเท่านั้น
file identificationสัญลักษณ์แสดงชื่อแฟ้มหมายถึงป้ายหรือที่ ๆ จะทำเครื่องหมายบ่งบอกว่า แฟ้มข้อมูลนั้นชื่ออะไรเก็บไว้ในสื่อชนิดใด เช่น แฟ้มข้อมูลชื่อ CHULA เก็บไว้ในสื่อที่เป็นแถบบันทึกมีจำนวนทั้งสิ้นสี่ม้วน เป็นต้นมีความหมายเหมือน file label

English-Thai: Nontri Dictionary
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
file(vt) ถู,ตะไบ,เก็บเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง,ปลาแผ่น,เนื้อแผ่น,เนื้อแห้ง
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบๆ
defile(vi) เดินเรียงแถว,เดินเป็นขบวน
defile(vt) ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เสื่อมเสีย
defilement(n) ความสกปรก,มลทิน,ความด่างพร้อย,ความเสื่อมเสีย
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
undefiled(adj) บริสุทธิ์,ไม่ด่างพร้อย,แท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file๑. สำนวนเอกสาร๒. สำนวนความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file conversionการแปลงสภาพแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file creationการสร้างแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file directoryสารบบแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file extentขอบเขตแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file handleเลขอ้างแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fileแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Fileรากฟัน [การแพทย์]
fileไฟล์, เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ ซึ่งเขตข้อมูลประเภทนี้จะเป็นเขตข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วจะมีความยาวมากกว่าเขตข้อมูลประเภทอื่นๆ โดยเขตข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นบิตเรียงต่อกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
File conversion (Computer science)การแปลงสภาพแฟ้ม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File organization (Computer science)การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
file serverตัวบริการแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
File transferการถ่ายแฟ้มข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
File transferการถ่ายแฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
File Transfer Protocolรูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fileAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
fileAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
fileCorrect the mistake and return the file to Mr Luxemburg.
fileCould you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?
fileHe concealed the file in what he thought was a safe place.
fileHe filed the surface smooth.
fileHelp me with this file cabinet.
fileHe rubbed the rust off with a file.
fileHow many staff members filed to change department?
fileI don't know how to use an art file (.art).
fileI have a newspaper clipping file.
fileI have attached a Microsoft Excel file.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เก็บเอกสาร(n) file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
แฟ้ม(n) file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count Unit: แฟ้ม, Thai Definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ไฟล์(n) file, Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล, Example: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์, Count Unit: ไฟล์, Thai Definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
แฟ้ม(n) file, See also: folder, Syn. ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, Example: หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย, Count Unit: แฟ้ม, Thai Definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)
ยื่นคำร้อง(v) file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai Definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
ตะไบ(n) file, See also: rasp, Syn. เครื่องถูไม้, Example: ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ, Count Unit: เล่ม, อัน, Thai Definition: เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู
ถ่ายทำ(v) shoot, See also: file, make a movie, Syn. สร้างภาพยนตร์, Example: การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกาเหว่าที่บางเพลงมีขึ้นที่จังหวัดในภาคกลางของไทย
กราง(v) rasp, See also: file something smooth, Syn. เกลา, Example: ช่างไม้กรางไม้ให้เรียบ
แฟ้มข้อมูล(n) file, Example: ปัญหาคือไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่านได้, Thai Definition: ที่สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพภายใต้การตั้งชื่อเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบคอน[bēkhøn] (n) EN: bacon  FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
ชื่อแฟ้ม[cheū faēm] (n, exp) EN: file name  FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[cheū faēm khømūn] (n, exp) EN: file name  FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชิ้นปลา[chin plā] (n, exp) EN: slice of fish  FR: filet de poisson [m]
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ช่องแคบ[chǿngkhaēp] (n) EN: straits ; channel  FR: détroit [m] ; défilé [m]
ด้านข้าง[dān khāng] (n) EN: side view ; profile
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
ดอด[døt] (v) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away  FR: se glisser ; se faufiler
แฟชั่นโชว์[faēchan chō] (n, exp) EN: fashion show  FR: défilé de mode [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILE F AY1 L
FILED F AY1 L D
FILET F IH0 L EY1
FILES F AY1 L Z
FILER F AY1 L ER0
FILERS F AY1 L ER0 Z
FILETS F IH0 L EY1 Z
FILENE F IH0 L IY1 N
FILENET F AY1 L N EH2 T
FILENE'S F IH0 L IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
file (v) fˈaɪl (f ai1 l)
filed (v) fˈaɪld (f ai1 l d)
files (v) fˈaɪlz (f ai1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, / ] file; record; archive, #3,316 [Add to Longdo]
文件服务器[wén jiàn fú wù qì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] file server, #101,547 [Add to Longdo]
文件格式[wén jiàn gé shì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] file format [Add to Longdo]
档案传输协定[dǎng àn chuán shū xié dìng, ㄉㄤˇ ㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] File transfer protocol (FTP) [Add to Longdo]
档案分配区[dàng àn fēn pèi qū, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄑㄩ, / ] file allocation table; FAT [Add to Longdo]
档案执行[dàng àn zhí xíng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] file execution; executable file [Add to Longdo]
档案属性[dàng àn shǔ xìng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄕㄨˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] file attribute [Add to Longdo]
档案建立[dàng àn jiàn lì, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] file creation [Add to Longdo]
档案服务[dàng àn fú wù, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] file service [Add to Longdo]
档案转送[dàng àn zhuǎn sòng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓㄨㄢˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] file transfer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] TH: แฟ้ม  EN: file

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenzeichen {n}file number; serial number [Add to Longdo]
Dateiaufbereiter {m}file editor [Add to Longdo]
Dateibelegungstabelle {f}file allocation table [Add to Longdo]
Dateigröße {f}file size [Add to Longdo]
Dateikonvertierung {f}file conversion [Add to Longdo]
Dateilöschung {f}file deletion [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}file architecture [Add to Longdo]
Dateiorganisation {f}file organization [Add to Longdo]
Dateischutz {m}file protection [Add to Longdo]
Dateiverwaltung {f}file management [Add to Longdo]
Feilenheft {n}file handle [Add to Longdo]
File {n}; Datei {f} [comp.] | Files {pl}; Dateien {pl}file | files [Add to Longdo]
Filegröße {f} [comp.]filesize [Add to Longdo]
Filemaske {f} [comp.]filemask [Add to Longdo]
Filename {m} [comp.] | Filenamen {pl}filename | filenames [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アーカイブファイル[a-kaibufairu] (n) {comp} archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] (n) {comp} archived file [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]
アクセス頻度が低いファイル[アクセスひんどがひくいファイル, akusesu hindogahikui fairu] (n) {comp} inactive file [Add to Longdo]
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files [Add to Longdo]
アクティブファイル[akuteibufairu] (n) {comp} active file [Add to Longdo]
アスキーファイル;アスキファイル(ik)[asuki-fairu ; asukifairu (ik)] (n) {comp} ASCII file [Add to Longdo]
アタッチファイル[atacchifairu] (n) {comp} attach file [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
システムファイル[しすてむふぁいる, shisutemufairu] system file [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 file
   n 1: a set of related records (either written or electronic)
      kept together [syn: {file}, {data file}]
   2: a line of persons or things ranged one behind the other [syn:
     {file}, {single file}, {Indian file}]
   3: office furniture consisting of a container for keeping papers
     in order [syn: {file}, {file cabinet}, {filing cabinet}]
   4: a steel hand tool with small sharp teeth on some or all of
     its surfaces; used for smoothing wood or metal
   v 1: record in a public office or in a court of law; "file for
      divorce"; "file a complaint" [syn: {file}, {register}]
   2: smooth with a file; "file one's fingernails"
   3: proceed in line; "The students filed into the classroom"
   4: file a formal charge against; "The suspect was charged with
     murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}]
   5: place in a container for keeping records; "File these bills,
     please" [syn: {file}, {file away}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 filet
 
 1. file, ağ, saç filesi
 2. fileto, biftek. filet mignon fileminyon.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 taenia
 
 1. (çoğ.) niae) kadınların baş sargısı, file
 2. (mim.) Dorik tarzı binalarda çatı frizini altındaki taş tabandan ayıran pervaz
 3. (zool.) şerit, tenya, bağırsak kurdu, solucan
 4. (anat.) beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi, tenya.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vitta
 
 1. (çoğ.) -tae) saç şeridi, file
 2. (bot.)bazı meyvalarda bulunan yağ mahfazası
 3. (zool.) renkli çizgi. vittate yağ mahfazaları olan
 4. boyuna çizgili.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top