ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

figure

F IH1 G Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figure-, *figure*
Possible hiragana form: ふぃぐれ
English-Thai: Longdo Dictionary
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, See also: arrange, set up, Syn. design
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figure(n) ตัวเลข, See also: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม, Syn. amount, numeral, value
figure(n) รูปภาพ, See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น, Syn. picture, portrait, sketch, composition
figure(n) รูปร่าง, See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด, Syn. body, form, shape, outline
figure(n) บุคคลสำคัญ
figure(n) บุคลิกภาพ, See also: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ, Syn. character, personality
figure(n) การใช้อุปมาอุปมัย, See also: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ
figure(vi) เป็นส่วนสำคัญ, See also: มีส่วนร่วม
figure(vt) คิดคำนวน, See also: ประเมิน, คาดคะเน, Syn. calculate, guess, reckon
figure(vt) จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
figured(adj) ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้, See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ, Syn. patterned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
figured(ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป,เป็นร่าง,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง
figureheadn. หัวหน้าในนาม (ไม่มีอำนาจ) ,รูปแกะสลักของเรือ
disfigure(ดิสฟิก'เกอะ) vt. ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดรูปผิดร่าง., See also: disfigurer n. ดูdisfigure disfiguration n. ดูdisfigure, Syn. distort, mutilate, mar
layfigureหุ่นคนที่ต่อเชื่อมกัน,บุคคลธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
figure(vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
disfigure(vt) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง,ทำให้เสียรูป,ทำให้เสียโฉม
prefigure(vt) เขียนไว้ล่วงหน้า,คิดล่วงหน้า,บอกเหตุล่วงหน้า
transfigure(vt) เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลง,แปลงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figureรูป, ภาพ, ตัวเลข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
figure๑. รูป๒. ตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
figure of speechภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
figure-of-8 bandageการพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
figure-of-eight sutureการเย็บรูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคน [TU Subject Heading]
Figure Groundอักษรจากพื้นภาพ [การแพทย์]
Figure Ground Relationshipภาพซ้อน [การแพทย์]
Figure Identification, Tracedการรับรู้ภาพที่เขียนบนผิวหนัง [การแพทย์]
Figure of 8รูปเลข8 [การแพทย์]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]
Figure-Ground Relationshipความสัมพันธ์ของรูปร่างที่เห็น [การแพทย์]
Figures of speechภาพพจน์ทางภาษา [TU Subject Heading]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Figures, Relativeตัวเลขสัมพัทธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figureA businessman is working out some figures with a calculator.
figureA dark figure with a pale face.
figureAdd up these figures.
figureAdd up this column of figures.
figureAmong our employees he's recognized as a towering figure.
figureA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
figureAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
figureAs you look at your face, you try to figure out what is happening behind it, in your mind.
figureAt first I couldn't figure out what he was saying.
figureBecause she has a good figure, whatever she wears suits her.
figureBill is still a legendary figure in this company.
figureBoth young and old people desire slim figures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล(v) ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai Definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
สัณฐาน(n) figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
สถิติ(n) statistics, See also: figures, data, record, Example: การแข่งขันด้านความเร็วทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้ำหน้าสถิติการเกิดโรค, Thai Definition: หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลักหน่วย(n) digit, See also: figure, Example: ในการเขียนตัวเลข ด้านขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วย หลักถัดมาซ้ายมือจะเป็นหลักสิบ
รูป(n) figure, Syn. รูปร่าง, Example: ริมขอบของดิสก์จะมีช่องบากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ, Count Unit: รูป, Thai Definition: สิ่งที่ปรากฏแก่ตา มีลักษณะเค้าโครงต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
คิดออก(v) solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai Definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
แผ่นภาพ(n) chart, See also: figure, drawing, Example: เครื่องอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งก็มีเครื่องขยายเสียง โปสเตอร์ แผ่นภาพ แผ่นปลิวหาเสียงเป็นต้น, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: สิ่งที่วาดขึ้นหรือทำเป็นรูปในแผ่นกระดาษเพื่อแสดงเรื่องราว
ร่าง(n) figure, See also: physique, form, shape, build, Syn. รูปร่าง, ตัว, Example: เพราะเขาเป็นคนร่างใหญ่กำยำ กำปั้นหนัก จึงเป็นที่เกรงขามของแก๊งสเตอร์ทั้งหลาย
เรือนร่าง(n) body, See also: figure, physique, Syn. ร่าง, ร่างกาย, Example: หล่อนแก่มากแล้ว ผมเริ่มหงอกขาว ทั่วเรือนร่างเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[bukkhon] (n) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure  FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [m] ; physionomie [m]
เด็กพิการ[dek phikān] (n, exp) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child  FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [m]
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead  FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
หุ่นไม้[hunmāi] (n) EN: wooden figure ; puppet  FR: marionnette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGURE F IH1 G Y ER0
FIGURED F IH1 G Y ER0 D
FIGURES F IH1 G Y ER0 Z
FIGURE'S F IH1 G Y ER0 Z
FIGUREHEAD F IH1 G Y ER0 HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figure (v) fˈɪgər (f i1 g @ r)
figured (v) fˈɪgəd (f i1 g @ d)
figures (v) fˈɪgəz (f i1 g @ z)
figurehead (n) fˈɪgəhɛd (f i1 g @ h e d)
figureheads (n) fˈɪgəhɛdz (f i1 g @ h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外形[wài xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, ] figure; shape, #6,236 [Add to Longdo]
身形[shēn xíng, ㄕㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] figure (esp. a woman's), #8,038 [Add to Longdo]
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] figure; physique; posture, #23,388 [Add to Longdo]
花样滑冰[huā yàng huá bīng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄥ, / ] figure skating [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すう, suu] TH: ตัวเลข  EN: figure

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achterknoten {m} [naut.]figure eight knot [Add to Longdo]
Eiskunstlauf {m}figure skating [Add to Longdo]
Eiskunstläufer {m}; Eiskunstläuferin {f}figure skater [Add to Longdo]
Figur {f}; Gestalt {f} | Figuren {pl}figure | figures [Add to Longdo]
Figurentanz {m}cotillion [Add to Longdo]
Leistungszahl {f}figure of merit [Add to Longdo]
Redewendung {f}figure of speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
アクセル[akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating) [Add to Longdo]
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]
イナバウアー[inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再構成[さいこうせい, saikousei] reconfigure [Add to Longdo]
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] figure [Add to Longdo]
数字シフト[すうじシフト, suuji shifuto] figure shift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figure
   n 1: a diagram or picture illustrating textual material; "the
      area covered can be seen from Figure 2" [syn: {figure},
      {fig}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   3: one of the elements that collectively form a system of
     numeration; "0 and 1 are digits" [syn: {digit}, {figure}]
   4: a model of a bodily form (especially of a person); "he made a
     figure of Santa Claus"
   5: a well-known or notable person; "they studied all the great
     names in the history of France"; "she is an important figure
     in modern music" [syn: {name}, {figure}, {public figure}]
   6: a combination of points and lines and planes that form a
     visible palpable shape
   7: an amount of money expressed numerically; "a figure of $17
     was suggested"
   8: the impression produced by a person; "he cut a fine figure";
     "a heroic figure"
   9: the property possessed by a sum or total or indefinite
     quantity of units or individuals; "he had a number of chores
     to do"; "the number of parameters is small"; "the figure was
     about a thousand" [syn: {number}, {figure}]
   10: language used in a figurative or nonliteral sense [syn:
     {trope}, {figure of speech}, {figure}, {image}]
   11: a unitary percept having structure and coherence that is the
     object of attention and that stands out against a ground
     [ant: {ground}]
   12: a decorative or artistic work; "the coach had a design on
     the doors" [syn: {design}, {pattern}, {figure}]
   13: a predetermined set of movements in dancing or skating; "she
     made the best score on compulsory figures"
   v 1: judge to be probable [syn: {calculate}, {estimate},
      {reckon}, {count on}, {figure}, {forecast}]
   2: be or play a part of or in; "Elections figure prominently in
     every government program"; "How do the elections figure in
     the current pattern of internal politics?" [syn: {figure},
     {enter}]
   3: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on
     horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk
     in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision},
     {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}]
   4: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]
   5: understand; "He didn't figure her"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (fig.)
 
 1. (kıs.) figurative, figure.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top