ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fight back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fight back-, *fight back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fight back(phrv) ต่อสู้กลับ, See also: โจมตีกลับ
fight back(phrv) พยายามกลั้น (น้ำตา, หัวเราะ ฯลฯ), Syn. fight down

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
It was the one job a Catholic can get, and you wouldn't even fight back then.มันเป็นหนึ่งในงานคาทอลิคจะได้รับ, และคุณจะไม่ได้ต่อ In the Name of the Father (1993)
Fight back with "The Force of Yin"!สู้กับมันสิ วิถีแห่งหยิน Dasepo Naughty Girls (2006)
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.และเราไม่รู้ว่าใครที่ไว้ใจได้ หรือควรจะหันไปทางไหน แต่เราก็ต้องเกาะกลุ่มกันไว้ และเราต้องสู้ถ้าไม่อยากตาย Splash (2009)
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่า มีใครที่เชื่อใจได้ หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน และสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย... Gasp (2009)
We don't know who to trust or where to turn, but we have to stick together and fight back if we don't want to die.เราไม่รู้ว่าจะเชื่อใคร หรือจะหนีไปทางไหน แต่เราต้องอยู่รวมกัน อละสู้ ถ้าเราไม่อยากตาย Sigh (2009)
Did Mandy fight back when you broht her in?แมนดี้ทำร้ายคุณตอนที่จับเธอเหรอ? The Bond in the Boot (2009)
You gonna fight back at some pointคุณจะต้องโต้กลับบ้าง Invasion (2009)
He probably tried to fight back to protect the girl.เขาคงพยายามต่อสู้ เพื่อปกป้องหญิงสาว The Eyes Have It (2009)
And the people who fight back are killedใครที่ขึ้นต่อต้านก็จะถูกฆ่า The Expendables (2010)
You have to fight back somehow.เธอต้องเอาคืนบ้างนะ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Fight back the tears and they'll cry for you.กลั้นน้ำตาเอาไว้และพวกเขาจะร้องไห้เพื่อเธอ Reflection of Desire (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fight backEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.
fight backSlapped on the face, I didn't fight back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู้[sū] (v) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront  FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister ; perséverer
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

Japanese-English: EDICT Dictionary
涙塞き敢えず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fight back
   v 1: defend oneself
   2: fight against or resist strongly; "The senator said he would
     oppose the bill"; "Don't fight it!" [syn: {fight}, {oppose},
     {fight back}, {fight down}, {defend}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top