ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiery

F AY1 ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiery-, *fiery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiery(adj) ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: ซึ่งลุกไหม้, Syn. blazing, flaming, glowing
fiery(adj) เร่าร้อน, See also: เผ็ดร้อน, รุนแรง, Syn. ardent, hotheaded, spirited, Ant. calm, timid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiery(ไฟเออ'รี) adj. ซึ่งลุกเป็นไฟ,เป็นไฟ,ร้อนมาก,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง,เผ็ดร้อน, (ม้า) คะนอง,ติดไฟได้,อักเสบ,แสบร้อน., See also: fieriness n., Syn. flaming

English-Thai: Nontri Dictionary
fiery(adj) เหมือนไฟ,ซึ่งลุกเป็นไฟ,ร้อนเป็นไฟ,เผ็ดร้อน,รุนแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fieryThe sky was fiery with the setting sun.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
ขี้หนู[khīnū] (n, exp) EN: small capsicum ; tiny fiery chili  FR: petit piment très fort [m]
นกพญาไฟเล็กคอดำ[nok phayāfai lek khø dam] (n, exp) EN: Fiery Minivet  FR: Minivet flamboyant [m]
พริกขี้หนู[phrik khīnū] (n, exp) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli  FR: petit piment très fort [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIERY F AY1 ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiery (j) fˈaɪəriː (f ai1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
火龙[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏, #35,213 [Add to Longdo]
[kuǐ, ㄎㄨㄟˇ, ] fiery; blazing, #307,188 [Add to Longdo]
如火[rú huǒ, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ, ] fiery [Add to Longdo]
炎帝陵[Yán dì líng, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Fiery Emperor's tomb in Yanling county, Zhuzhou 株洲, Hunan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig {adj} | feuriger | am feurigstenfiery | fierier; more fiery | most fiery; fieriest [Add to Longdo]
Flammenkolibri {m} [ornith.]Fiery Topaz [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎炎;炎々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) blazing; fiery [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball [Add to Longdo]
爛爛;爛々[らんらん, ranran] (adj-t,adv-to) glaring; flaming; fiery; blazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiery
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: like or suggestive of fire; "a fiery desert wind"; "an
     igneous desert atmosphere" [syn: {fiery}, {igneous}]
   3: very intense; "a fiery temper"; "flaming passions" [syn:
     {fiery}, {flaming}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top