ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fierce

F IH1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fierce-, *fierce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fierce(adj) ดุร้าย, See also: อำมหิต, โหดเหี้ยม, ป่าเถื่อน, Syn. mad, vicious, wild, Ant. gentle, tender
fiercely(adv) อย่างดุร้าย, See also: อย่างโหดเหี้ยม, อย่างรุนแรง, อย่างดุเดือด, Syn. horribly, violently, wildly, Ant. mildly, reasonably
fierceness(n) ความดุร้าย, See also: ความอำมหิต, ความรุนแรง, ความโหดเหี้ยม, Syn. cruelty, ferocity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fierce(เฟียร์ส) ดุ,ดุร้าย,ป่าเถื่อน,ดุเดือด,รุนแรง,บ้าคลั่ง,บ้ารำห่ำ., See also: fiercely adv. fierceness n., Syn. untamed, brutal

English-Thai: Nontri Dictionary
fierce(adj) ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,อำมหิต,บ้าคลั่ง,บ้าระห่ำ
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fierceA fierce battle was fought by the soldiers.
fierceA fierce battle was fought here.
fierceA fierce dog attacked the girl.
fierceDon't look so fiercely at me.
fierceHe advanced on me fiercely.
fierceHe glared at me fiercely.
fierceThe allies defeated the evil empire in the fierce battle.
fierceThe competition has become fierce.
fierceTheir dog was so fierce that he kept away everyone.
fierceTheir dog was so fierce that he kept away every one.
fierceThey fought a fierce battle.
fierceTo make matters worse, it began to thunder fiercely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถมึงทึง(adv) fiercely, See also: seriously, savagely, viciously, violently, solemnly, gravely, sulkily, Syn. น่ากลัว, ขมึงทึง, Example: เธอจ้องมองลุงผิวอย่างถมึงทึง พลางตะโกนเสียงดัง, Thai Definition: ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้ง ไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว
ดุ(adj) fierce, See also: ferocious, unfriendly, Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, Example: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม
สัตว์ร้าย(n) fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count Unit: ตัว
สัตว์ร้าย(n) fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[durāi] (adj) EN: fierce  FR: féroce ; cruel
ร้าย[rāi] (v) EN: be fierce ; be ferocious ; be cruel ; be savage ; be wild ; be vicious
ร้าย[rāi] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible  FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร้ายกาจ[rāikāt] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild; vicious  FR: très méchant ; féroce
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
สัตว์ร้าย[sat rāi] (n, exp) EN: fierce animal ; wild animal  FR: animal sauvage [m] ; espèce sauvage [f]
ถมึงทึง[thameungtheung] (v) EN: be fierce
ถมึงทึง[thameungtheung] (adv) EN: fiercely

CMU English Pronouncing Dictionary
FIERCE F IH1 R S
FIERCER F IH1 R S ER0
FIERCELY F IH1 R S L IY0
FIERCEST F IH1 R S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fierce (j) fˈɪəʳs (f i@1 s)
fiercer (j) fˈɪəʳsər (f i@1 s @ r)
fiercely (a) fˈɪəʳsliː (f i@1 s l ii)
fiercest (j) fˈɪəʳsɪst (f i@1 s i s t)
fierceness (n) fˈɪəʳsnəs (f i@1 s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hěn, ㄏㄣˇ, ] fierce; very, #3,854 [Add to Longdo]
猛烈[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, / ] fierce battle, #12,539 [Add to Longdo]
凶猛[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, / ] fierce, #14,751 [Add to Longdo]
狂风[kuáng fēng, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] fierce wind, #16,685 [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; frightening, #25,652 [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; fiendish, #25,652 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] fierce; hunt; name of a tribe, #30,916 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] fierce-looking, #65,489 [Add to Longdo]
凶顽[xiōng wán, ㄒㄩㄥ ㄨㄢˊ, / ] fierce and uncontrollable, #123,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wild; erbittert {adj} | wilder | am wildestenfierce | fiercer | fiercest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
ぼんぼん[bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
鬼神[きしん(P);きじん(P);おにがみ, kishin (P); kijin (P); onigami] (n,adj-no) fierce god; (P) [Add to Longdo]
兇猛;凶猛;梟猛[きょうもう, kyoumou] (adj-na,n) fierce [Add to Longdo]
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look [Add to Longdo]
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
激戦[げきせん, gekisen] (n,vs,adj-no) fierce (hard-fought) battle; hot contest; (P) [Add to Longdo]
激闘[げきとう, gekitou] (n,vs) fierce fighting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fierce
   adj 1: marked by extreme and violent energy; "a ferocious
       beating"; "fierce fighting"; "a furious battle" [syn:
       {ferocious}, {fierce}, {furious}, {savage}]
   2: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
     inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty"; "in a
     tearing rage"; "vehement dislike"; "violent passions" [syn:
     {fierce}, {tearing}, {vehement}, {violent}, {trigger-happy}]
   3: ruthless in competition; "cutthroat competition"; "bowelless
     readiness to take advantage" [syn: {cutthroat}, {fierce},
     {bowelless}]
   4: violently agitated and turbulent; "boisterous winds and
     waves"; "the fierce thunders roar me their music"- Ezra
     Pound; "rough weather"; "rough seas" [syn: {boisterous},
     {fierce}, {rough}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top