ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fictitious

F IH0 K T IH1 SH AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fictitious-, *fictitious*, fictitiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fictitious(adj) ไม่จริง, See also: ไม่แท้, ซึ่งแต่งขึ้นมา, Syn. imaginary, made-up, untrue, Ant. real

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fictitiousลวง, อำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, it's a show about a fictitious show that starts in the UK and it's bought by the American networks to be revamped and remade in the States.โอเค เป็นนิยายที่เริ่มในอังกฤษ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย อเมริกาที่จะสร้างโลกใหม่ Episode #18.2 (2012)
I'm more concerned with the fictitious person you say gave you the disposable phone I found hidden in your bedroom.ฉันสงสัยเกี่ยวกับ บุคคลปริศนา ที่คุณบอกว่า ให้โทรศัพท์ ที่ผมเจอในห้องคุณ Resurrection (2012)
And he was contacted by email and paid by wire transfer, and then the money was run through 17 fictitious accounts.และเขาได้รับการติดต่อทางอีเมลและชำระเงินโดยการโอนสาย แล้วเงินที่ได้วิ่งผ่าน 17 บัญชีที่โกหก Captain America: The Winter Soldier (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fictitiousAll the characters in this drama are fictitious.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามสมมติ[nām sommati] (n, exp) EN: fictitious name  FR: nom fictif [m] ; nom d'emprunt [m]
สมมติ[sommot = sommotti] (adj) EN: fictitious  FR: fictif

CMU English Pronouncing Dictionary
FICTITIOUS F IH0 K T IH1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fictitious (j) fˈɪktˈɪʃəs (f i1 k t i1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚拟[xū nǐ, ㄒㄩ ㄋㄧˇ, / ] fictitious; theoretical; virtual, #6,230 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheingeschäft {n}fictitious transaction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリンゴン語[クリンゴンご, kuringon go] (n) Klingon (fictitious language) [Add to Longdo]
烏有先生[うゆうせんせい, uyuusensei] (n) fictitious person [Add to Longdo]
仮(P);仮り(io)[かり, kari] (n,adj-no) (1) temporary; provisional; interim; (2) fictitious; assumed (name); alias; (P) [Add to Longdo]
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) [Add to Longdo]
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P) [Add to Longdo]
空株[からかぶ;くうかぶ, karakabu ; kuukabu] (n) fictitious stock [Add to Longdo]
空取り引き[からとりひき;くうとりひき, karatorihiki ; kuutorihiki] (n) fictitious or paper transaction [Add to Longdo]
空手形[からてがた;くうてがた, karategata ; kuutegata] (n) bad (fictitious) bill; empty promise [Add to Longdo]
空出張[からしゅっちょう, karashucchou] (n) fictitious business trip [Add to Longdo]
空相場[くうそうば, kuusouba] (n) speculation; fictitious transaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fictitious
   adj 1: formed or conceived by the imagination; "a fabricated
       excuse for his absence"; "a fancied wrong"; "a fictional
       character" [syn: {fabricated}, {fancied}, {fictional},
       {fictitious}]
   2: adopted in order to deceive; "an assumed name"; "an assumed
     cheerfulness"; "a fictitious address"; "fictive sympathy"; "a
     pretended interest"; "a put-on childish voice"; "sham
     modesty" [syn: {assumed}, {false}, {fictitious}, {fictive},
     {pretended}, {put on}, {sham}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top