ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiction

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiction-, *fiction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiction(n) บันเทิงคดี, See also: นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก, Syn. fable, story, fairy tale
fictionist(n) นักแต่งนวนิยาย, Syn. novelist
fictionalize(vt) ทำให้เป็นนวนิยาย, Syn. fantasize, idealize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictionistn. นักเขียนนวนิยาย
science fictionn. นวนิยายวิทยาศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fictionบันเทิงคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiction of lawข้อสันนิษฐานของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiction, legalนิติสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiction, legalเรื่องสมมุติทางกฎหมาย, นิติสมมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fictionนวนิยาย [TU Subject Heading]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี, Example: หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fictionA new school of fiction has grown up.
fictionBob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction.
fictionElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
fictionFact is stranger than fiction.
fictionFiction is as old as fairy tales and myths.
fictionHe can't tell fact from fiction.
fictionHe expressed it in the form of fiction.
fictionHe prefers poetry to fiction.
fictionHe's very fond of science fiction.
fictionI like science fiction better.
fictionLess fiction is being read than used to the case.
fictionReading science fiction sometimes does much to encourage a scientific view of the universe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวนิยาย(n) novel, See also: fiction, Syn. นิยาย, Example: น้องหมูเขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื่องที่ทมยันตีเป็นผู้แต่ง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องยาวที่แต่งขึ้นเป็นแบบร้อยแก้ว จากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์เป็นต้น
หนังสืออ่านเล่น(n) fiction

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกวี[atthakawī] (n) EN: writer of non-fiction
บันเทิงคดี[banthoēngkhadī] (n) EN: fiction ; light entertainment
การเขียนบันเทิงคดี[kān khīen banthoēngkhadī] (n, exp) EN: fiction writing
การเขียนสารคดี[kān khīen sārakhadī] (n, exp) EN: non-fiction writing
เลเวล อี[Lēwēn Ī] (n, exp) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)
นักเขียน[nakkhīen] (n) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist  FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
หนังสืออ่านเล่น[nangseū ān len] (n, exp) EN: novel ; fiction  FR: roman [m]
นวนิยาย[nawaniyāi] (n) EN: novel ; fiction ; story  FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f] ; bouquin [m] (fam.)
นิยาย[niyāi] (n) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable  FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
เรื่องอ่านเล่น[reūang ān len] (n) EN: novel ; fiction  FR: roman [m] ; fiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FICTION F IH1 K SH AH0 N
FICTIONS F IH1 K SH AH0 N Z
FICTIONAL F IH1 K SH AH0 N AH0 L
FICTIONALIZE F IH1 K SH AH0 N AH0 L AY2 Z
FICTIONALIZED F IH1 K SH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiction (n) fˈɪkʃən (f i1 k sh @ n)
fictions (n) fˈɪkʃənz (f i1 k sh @ n z)
fictional (j) fˈɪkʃənl (f i1 k sh @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, ] fictional film; feature film, #28,709 [Add to Longdo]
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, / ] fiction comes true; play-acting that turns into reality, #292,548 [Add to Longdo]
虚构小说[xū gòu xiǎo shuō, ㄒㄩ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] fiction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belletrist {m}; Belletristin {f}fiction writer [Add to Longdo]
Dichtung {f}; Erdichtung {f} | Dichtungen {pl} | Dichtung und Wahrheitfiction | fictions | facts and fiction [Add to Longdo]
Fiktion {f} | Fiktionen {pl}fiction | fictions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SF[エスエフ, esuefu] (n) SF; science fiction [Add to Longdo]
たほいや[tahoiya] (n) Fictionary game; dictionary game [Add to Longdo]
クィディッチ[kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
クトゥルフ[kutourufu] (n) Cthulhu (fictional divinity created by H.P. Lovecraft) [Add to Longdo]
グルー[guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P) [Add to Longdo]
サイエンスフィクション;サイエンス・フィクション[saiensufikushon ; saiensu . fikushon] (n) (See SF) science fiction [Add to Longdo]
ジュブナイル[jubunairu] (n) young adult fiction [Add to Longdo]
スラッシュ[surasshu] (n,vs) (1) slash character (ASCII 057); (2) slash (fan fiction) [Add to Longdo]
ノンフィクション[nonfikushon] (n) nonfiction; (P) [Add to Longdo]
フィクション[fikushon] (n) fiction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiction
   n 1: a literary work based on the imagination and not
      necessarily on fact
   2: a deliberately false or improbable account [syn:
     {fabrication}, {fiction}, {fable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top