ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fickleness

F IH1 K AH0 L N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fickleness-, *fickleness*, ficklenes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแปรผัน(n) changeableness, See also: fickleness, inconstancy, Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร, Example: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

CMU English Pronouncing Dictionary
FICKLENESS F IH1 K AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fickleness (n) fˈɪklnəs (f i1 k l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
尻軽;尻がる[しりがる, shirigaru] (adj-na,n,adj-no) agility; fickleness; frivolous; of loose morals [Add to Longdo]
心移り[こころうつり, kokoroutsuri] (n) change of heart; fickleness [Add to Longdo]
他意[たい, tai] (n) ill will; malice; another intention; secret purpose; ulterior motive; fickleness; double-mindedness [Add to Longdo]
他心[たしん, tashin] (n) other intention; secret purpose; ulterior motive; ill will; fickleness; double-mindedness [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fickleness
   n 1: unfaithfulness by virtue of being unreliable or treacherous
      [syn: {faithlessness}, {falseness}, {fickleness},
      {inconstancy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top