ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fickle

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fickle-, *fickle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fickle(adj) แปรปรวน, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งขึ้นๆ ลงๆ, Syn. capricious, whimsical, inconstant, Ant. predictable, constant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fickleMan is as fickle as autumn weather. [Proverb]
fickleThe weather is fickle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแปรผัน(n) changeableness, See also: fickleness, inconstancy, Syn. ความแปรเปลี่ยน, ความเปลี่ยนแปลง, ความผันแปร, Example: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลเล[lōlē] (adj) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant  FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
สับปลับ[sapplap] (adj) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle  FR: inconstant ; volage

CMU English Pronouncing Dictionary
FICKLE F IH1 K AH0 L
FICKLENESS F IH1 K AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fickle (j) fˈɪkl (f i1 k l)
fickleness (n) fˈɪklnəs (f i1 k l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多变[duō biàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢˋ, / ] fickle; multi-variate (math.), #11,888 [Add to Longdo]
薄幸[bó xìng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, ] fickle; inconstant person, #92,730 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ころころ[korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person [Add to Longdo]
機嫌買い[きげんかい, kigenkai] (n) fickle; capricious [Add to Longdo]
気が多い[きがおおい, kigaooi] (exp,adj-i) (See 気の多い) fickle [Add to Longdo]
気の多い[きのおおい, kinoooi] (exp,adj-i) (See 気が多い) fickle; having many romantic interests [Add to Longdo]
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
軽浮[けいふ, keifu] (n) fickle; frivolous [Add to Longdo]
狐日和[きつねびより, kitsunebiyori] (n) changing weather; fickle weather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fickle
   adj 1: marked by erratic changeableness in affections or
       attachments; "fickle friends"; "a flirt's volatile
       affections" [syn: {fickle}, {volatile}]
   2: liable to sudden unpredictable change; "erratic behavior";
     "fickle weather"; "mercurial twists of temperament"; "a
     quicksilver character, cool and willful at one moment,
     utterly fragile the next" [syn: {erratic}, {fickle},
     {mercurial}, {quicksilver(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top