ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fibrous

F AY1 B R AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fibrous-, *fibrous*, fibrou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fibrous(adj) ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย, See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย, Syn. tissued, fibroid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fibrous(ไฟ'บรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยหรือมีลักษณะของเส้นใย., See also: fibrousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fibrous(adj) เป็นเยื่อ,ทำด้วยเส้นด้าย,เป็นเส้นๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fibrous-เส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous joint; synarthrosisข้อต่อชนิดเนื้อเส้นใยคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous membraneเยื่อเส้นใย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibrous rootsรากฝอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fibrous skeleton of heart; skeleton, cardiacโครงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous tissueเนื้อเยื่อเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrous tissueเนื้อเยื่อเส้นใย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibrous; fibroseเป็นเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fibrousพังผืด,เยื่อเหนียว,เป็นเส้น,เป็นเส้นๆ,เป็นเส้นใย [การแพทย์]
Fibrous Adhesionsไฟบรัสแอดฮีชัน [การแพทย์]
Fibrous Bandแนวเยื่อแผลเป็น [การแพทย์]
Fibrous Bundlesกลุ่มเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Fibrous Capsule, Denseเปลือกเป็นเนื้อเยื่อไฟบรัสหนา [การแพทย์]
Fibrous Connective Tissueเนื้อเยื่อเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fibrous Cordพังผืด [การแพทย์]
Fibrous dysplasia of boneไฟบรัส ดิสเพลเซียของกระดูก [TU Subject Heading]
Fibrous Dysplasia of Boneไฟบรัสดิสเพลเซียของกระดูก,โรค,ไฟบรัสดิย์สปลาเซียของกระดูก [การแพทย์]
Fibrous Dysplasia, Polyostoticกะโหลกศีรษะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั่วๆ,ไฟบรัสดิย์สปลาเซีย,โพลีย์ออสโตติก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a tropical fibrous plant.ชื่อต้นไม้เขตร้อนที่ให้เส้นใย The Friend in Need (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากฝอย(n) rootlet, See also: fibrous root, Example: เขารัดรากฝอยของต้นไม้ ก่อนย้ายไปปลูกในกระถางใหม่, Thai Definition: รากที่เป็นเส้นเล็กๆ แตกออกจากรากแก้ว
กาบกล้วย(n) leaf sheaf of banana tree, See also: fibrous layer on the trunk of the banana tree, Example: การทำเชือกนั้นต้องกรีดกาบกล้วยให้เป็นเส้นก่อน, Count Unit: กาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รากฝอย[rākføi] (n) EN: rootlet ; fibrous root  FR: radicelle [f]
รากแก้ว[rākkaēo] (n) EN: taproots ; fibrous roots  FR: pivot [m] ; racine principale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBROUS F AY1 B R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fibrous (j) fˈaɪbrəs (f ai1 b r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纤维状[xiān wéi zhuàng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] fibrous [Add to Longdo]
纤维蛋白[xiān wéi dàn bái, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] fibrous protein [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faserschichtluftfilterzelle {f} [techn.]fibrous laminated air filter element [Add to Longdo]
Faserschichtmatte {f}fibrous laminated mat [Add to Longdo]
faserig {adj} | faseriger | am faserigstenfibrous | more fibrous | most fibrous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繊維性[せんいせい, sen'isei] (adj-na) fibrous [Add to Longdo]
薹が立つ[とうがたつ, tougatatsu] (exp,v5t) to become hard and fibrous; to go to seed; to have passed one's prime; to have lost the first bloom of one's youth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fibrous
   adj 1: having or resembling fibers especially fibers used in
       making cordage such as those of jute [syn: {hempen},
       {fibrous}]
   2: (of meat) full of sinews; especially impossible to chew [syn:
     {fibrous}, {sinewy}, {stringy}, {unchewable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top