ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fetch

F EH1 CH   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fetch-, *fetch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetch[VT] ไปเอามา, See also: รับมา, นำมา, Syn. bring, carry, take, retrieve
fetch[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ
fetch[VI] ดึงดูดใจ, See also: จับใจ
fetch[VI] แล่นเรือไปถึง, See also: ไปถึงโดยการแล่นเรือ
fetch[N] การไปเอามา, See also: การรับมา, การนำมา
fetch[N] อุบาย, See also: แผนการ
fetch[N] เขตที่ลมพัดผ่านสะดวก, See also: เขตลมพัดผ่านอย่างไร้สิ่งกีดขวาง
fetch[N] ผี, See also: ปีศาจ, ภูต
fetch in[PHRV] นำเข้าไป, See also: นำกลับเข้าไป, Ant. fetch out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming

English-Thai: Nontri Dictionary
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fetchไปนำมา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetchระยะทางเดินของคลื่น หรือแหล่งกำเนิดคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
fetchfetch, ระยะทางตั้งฉากไกลสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll fetch them.ฉันจะเรียกพวกเขา The Ugly American (1963)
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม The Little Prince (1974)
He threw two chestnuts across the room saying: "Good bitch, fetch!"เขาขว้างสอง chestnuts across the ห้อง... ...คำพูด: "หญิงเลวสิ่งที่ดี, ไปเอามา!" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll fetch you water, I shall get it for you.ฉันเอาน้ำไป ฉันจะเอามันมาให้คุณ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Uncle Guo will certainly come and fetch you after a while.อีกสักระยะลุงก๊วยจะมาหาและพาเจ้ากลับไป. Return of the Condor Heroes (1983)
Alright, alright. Go fetch another bucket of water.เอาล่ะ เอาล่ะ ไปตักน้ำมาอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
Go, fetch some hot water for your Senior.ไปสิ, ไปเอาน้ำมาให้ศิษย์พี่เจ้าอีก. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่. Return of the Condor Heroes (1983)
fetch me that pitcher.หยิบเหยือกน้ำลงมาให้หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
He sent me to the map section to fetch an ancient plan of the city.เขาส่งฉันไปที่แผนกแผนที่ ไปเอาแผนที่โบราณของเมือง ออกมา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You walk like fucking Stepin Fetchit.เดินต้อยๆอย่างกับเป็ด Goodfellas (1990)
You stepping and fetching for the coloreds?นายจะเอาอย่างคนผิวสีเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fetchFetch me my hat.
fetchHe fetched a few cushions to prop up her head.
fetchHe fetched some water from the well.
fetchHe trained his dog to fetch the newspaper.
fetchHis ideas never fetched him a nickel.
fetchI left my keys on the table; could you fetch them for me?
fetchPlease fetch me a chair from the next room.
fetchPlease fetch me a piece of paper.
fetchShall I fetch your glasses from the living room, Dad?
fetchThe gesture fetched a laugh from the audience.
fetchThe mother's voice fetched her child.
fetchThe pitiful tale fetched tears from the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ราคา[V] be of good price, See also: fetch a good price, Example: ลำไยปีนี้ขายได้ราคาดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry   FR: amener ; transporter
นำมา[v.] (nam mā) EN: bring ; take ; bear ; fetch   FR: amener ; apporter
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get   FR: puiser ; vider
ตักน้ำ[v. exp.] (tak nām) EN: fetch water   FR: puiser de l'eau
ตาม[v.] (tām) EN: send for ; fetch   FR: faire venir

CMU English Pronouncing Dictionary
FETCH    F EH1 CH
FETCHED    F EH1 CH T
FETCHES    F EH1 CH AH0 Z
FETCHING    F EH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetch    (v) fˈɛtʃ (f e1 ch)
fetched    (v) fˈɛtʃt (f e1 ch t)
fetches    (v) fˈɛtʃɪz (f e1 ch i z)
fetching    (v) fˈɛtʃɪŋ (f e1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrufzyklus (eines Befehls) {f}fetch cycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェッチ[, fecchi] (n,vs) fetch [Add to Longdo]
フェッチサイクル[, fecchisaikuru] (n) {comp} fetch cycle [Add to Longdo]
プリフェッチ[, purifecchi] (n) {comp} prefetch [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) {comp} stored message fetching; MS [Add to Longdo]
球拾い[たまひろい, tamahiroi] (n) (1) fetching balls; (2) ball boy [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] (n) {comp} access; reference; fetch [Add to Longdo]
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ... [Add to Longdo]
取って参る[とってまいる, tottemairu] (v5r) (hum) to fetch (something) [Add to Longdo]
取って来る;取ってくる[とってくる, tottekuru] (vk) to fetch; to go and get [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] access, reference, fetch [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fetch
   n 1: the action of fetching
   v 1: go or come after and bring or take back; "Get me those
      books over there, please"; "Could you bring the wine?";
      "The dog fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey},
      {fetch}] [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away},
      {carry off}, {take away}]
   2: be sold for a certain price; "The painting brought $10,000";
     "The old print fetched a high price at the auction" [syn:
     {fetch}, {bring in}, {bring}]
   3: take away or remove; "The devil will fetch you!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top